Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Programma kwaliteit van zorg en werk: sturen op prestatie indicatoren binnen zorginstellingen

Inhoudsopgave:

 1. Marktwerking leidt tot zorg efficiency operaties
 2. Programma kwaliteit van zorg en werk: doelen definieren naar actiepunten
 3. Wat is de programma aanpak binnen Zorgsector
 4. Voorbeeld van scan met prestatie indicatoren voor zorginstellingen
 5. Geslaagd verbetermanagement voor zorginstellingen
   

Marktwerking leidt tot zorg efficiency operaties

Achtergrond voor een efficiency programma is de door VWS opgelegde efficiency maatregel en het schrappen van bepaalde vergoedingen uit het verzekeringspakket, teneinde de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Ook de stelselherziening en het toepassen van meer marktwerking in de zorgsector vloeit voort uit het streven naar betaalbare zorg. Deze maatregelen dwingen tot efficiency operaties in de instellingen.

Aan de andere kant biedt vergrijzing in combinatie met sterk verbeterde inkomensposities van ouderen ook kansen voor zorginstellingen, mits meer maatwerk in het zorgaanbod wordt geboden. Zowel de efficiency operatie als het streven naar meer vraaggestuurde zorg op maat zullen dwingen tot verbeteracties en verdergaande organisatie herinrichting. Zie ook: Procesmanagement in zorgsector: kwaliteit van zorg klantgericht integreren in bedrijfsprocessen.

Samenwerken in de zorgketen

Samenhangend met deze ontwikkelingen is zichtbaar dat instellingen vanwege schaalvoordelen en verbreding van het zorgaanbod kiezen voor fusies of in ieder geval voor samenwerking bijvoorbeeld op inkoopgebied. Zeker als voor het fusie scenario wordt gekozen is het van belang geen veranderenergie te verliezen in interne discussies over bezetting van posities of het krampachtig op elkaar proberen af te stemmen van structuren, werkwijzen, administratie, informatisering, personeelsbeleid ed. Zie hiervoor ook: Gezondheidszorg: samen sterker in de ketenzorg. De uitdaging is om zo snel mogelijk via doelgestuurde en gezamenlijke verbeteracties de potentiële voordelen te benutten.
 

Programma kwaliteit van zorg en werk: doelen definieren naar actiepunten

Een kwaliteit efficiency scan maakt de onderdelen van het programma zichtbaar en geeft direct inzicht in de verwachte voordelen en benodigde investeringen. Daarvóór moet wel een en ander georganiseerd en in gang gezet zijn in uw zorginstelling! Zie ook: Planning & control in zorg: hoe pakt u zorgprocessen en marktwerking bedrijfsmatig aan?? Allereerst: hoe ziet een gebalanceerd zorgprogramma eruit?

Wat zijn de doelen van het programma voor zorgveld?

1.  Een flexibele en vraaggestuurde benadering van cliënten
2.  Een efficiënte bedrijfsvoering met kostenbesparingen
3.  Optimaal benutten van beschikbare financieringsbronnen

Meer specifiek gaat het hierbij om:

 1. Opbrengsten voor de zorgkwaliteit: minder wachttijden, effectievere behandel aanpak, voorkomen van calamiteiten, beter imago en meer kwaliteitsbeleving bij cliënten.? 
 2. Meer productieve uren en kosten besparingen. Zeker in het licht van de door minister Hoogervorst ingevoerde korting op de instellingsbegroting is deze besparing wenselijk om een gezonde financiële bedrijfsvoering mogelijk te maken. Ook wordt de juiste prijs/kwaliteit verhouding beter bewaakt. Gemaakte productie wordt tijdig en correct verrekend. Wellicht ontstaan extra inkomsten uit diensten en service.? 
 3. Bestaande financieringsmogelijkheden worden benut.

 

Wat is de programma aanpak binnen zorgsector?

Het programma omvat drie fasen:

Fase 1. Diagnose en programma definitie zorg

De fase omvat de volgende activiteiten:

 1. Studie van informatie over de bestaande organisatie en bereikte effectiviteit. Denk o.a. aan organisatieschema’s, bezettingsoverzichten, plan & control schema, vergader- en besluitvormingsstructuur, evaluatie rapporten, prestatie overzichten, rapportages in jaarverslagen.
 2. Overleg met de opdrachtgever over de vraag welke resultaatgebieden de hoogste prioriteit hebben, over welke managementrapportages wordt beschikt en welke resultaten worden bereikt en welke verbetermanagement ervaring er is.
 3. Uitzetten van de “scan” bij het betrokken lijnmanagement.? 
 4. Analyseren van de ingevulde scan.
 5. Bespreken van de locatie-/sectorscan met de betreffende teams
 6. Interview met de kwaliteitsorganisatie over de invulling van een overkoepelend kwaliteitsbeleid.
 7. Opstellen van een (gestandaardiseerd) rapport met bevindingen, conclusies over kosten baten balans en aanbevelingen.? 
 8. Bespreken van de bevindingen en conclusies in een werkconferentie
 9. Opstellen van een conferentie verslag

Aanvullingen/toelichting fase 1:

Activiteit 1
Het door de organisatie aan te leveren dossier omvat de volgende informatie:
Beleidsnota’s inzake visie, missie statement en de strategie van de organisatie, het werkgebied en onderkende zorgdoelgroepen, het zorgaanbod en in het lopende jaar gemaakte productie afspraken met het zorgkantoor/ zorgverzekeraars, begroting van het lopend jaar, financiële resultaat overzicht van de afgelopen 3 jaar, eventuele voorbeelden van interne prestatiecontracten met het lijnmanagement, managementrapportages van het afgelopen jaar, het organigram van de organisatie, plan & control schema, overzicht met samenwerkingspartners.

Eindproducten van zorgprogramma fase 1:

 • Rapportage van de scan resultaten met conclusies
 • Draagvlak voor te ondernemen acties
 • Programma doelstellingen
 • Portfolio met verbeteracties
 • Organisatie van het programma
 • Globale planning en voortgangsrapportage momenten? 
 • Bezetting /capaciteittoezegging voor de verbeterteams

Fase 2. Programma uitvoering zorg

Deze fase omvat de volgende activiteiten:

 1. Definiëren van de portfolio en beschrijven van de projectopdrachten (bijvoorbeeld de meest effectieve organisatiestructuur, planning & controlsysteem, functie en procesbeschrijvingen, verzuimmanagement, informatieplan, kwaliteitsborging)
 2. Bemensen van de werkgroepen
 3. Uitzetten van de opdrachten bij de werkgroepen
 4. Uitwerken van een activiteitenplanning van door de werkgroepen
 5. Uitvoeren van de activiteitenplanning? 
 6. Rapporteren aan de stuurgroep volgens afspraak
 7. Communiceren over de voortgang van het programma? 
 8. Eindproducten voorleggen ter goedkeuring door de stuurgroep
 9. Implementeren van goedgekeurde voorstellen

In fase 2 kunnen op verzoek extra diagnose en ondersteuningsmodulen worden ingezet. (Bijvoorbeeld effectiviteitmeting op de gekwantificeerde programma doelstellingen, satisfactie onderzoek, imago onderzoek van de organisatie, training en opleiding).

Eindproducten van zorgprogramma fase 2:

 • Portfolio en projectopdrachten
 • Tussenrapportages en eindrapportages over verbetervoorstellen
 • Goedgekeurde voorstellen ten behoeve van een gerevitaliseerde bedrijfsvoering
 • Communicatie bulletins
 • Implementatie acties

Fase 3. Evaluatie en verankering binnen zorginstellingen

De fase omvat de volgende activiteiten:

 1. Onderzoeken van bereikte effecten
 2. Opstellen van een rapportage met bevindingen
 3. Opstellen van een lessons learned rapport en vervolgacties
 4. Voorbereiden van de evaluatie bijeenkomst
 5. Bespreken van bevindingen en vaststellen van toekomstige vervolgacties

 

Eindproducten van zorgprogramma fase 3:

 

 • Resultaten van effectmetingen en aanbevelingen voor toekomstige management informatie voorziening
 • Rapportage met leerervaringen. Dit betreft o.a. de programma aanpak, planbaarheid, samenwerking, probleemoplossend vermogen, besluitvorming, communicatie, management en organisatiestijl.
 • Lijst met vervolgacties

Voorbeeld van scan met prestatie indicatoren voor zorginstellingen

De scan richt zich op het in kaart brengen van de visie van de zorginstelling en hiermee samenhangende kwaliteit van zorg doelen gekoppeld aan zorg prestatie indicatoren, zoals minimale wachttijd en wachtlijst, variatie in diensten en zorgproducten, goede prijs/ kwaliteit verhouding in zorgaanbod waarbij bejegening, rekening houden met geloof en levensvisie, zorgvuldigheid en effectiviteit voorop staan. Ook het maximaal leveren van zorg in het bestaande sociale netwerk staat voorop.

Anderzijds gaat het ook om een efficiënte bedrijfsvoering waarin een groot beroep wordt gedaan op het productief en kwalitatief invullen van werkzaamheden door het personeel. Zie: Integraal personeelsmanagement: Balans tussen productiviteit, klantgerichtheid en competentie personeel. Indien kwantitatieve gegevens (zie MIS) beschikbaar zijn wordt de vergelijking tussen norm en feitelijkheid gebaseerd op cijfermatig onderbouwde gegevens. Indien de gegevens ontbreken wordt alleen de nulmeting kolom ingevuld op basis van een sterkte/ zwakte beeld.

Zorg prestatie criteria kaart

Onderstaand schema geeft een voorbeeld hoe prestatie criteria in kaart worden gebracht.

Vervolgens wordt per resultaatgebied beoordeeld of de door ons aangegeven (inrichting)elementen van de bedrijfsvoering worden herkend (zie vraagtekens; via vooroverleg wordt ervoor gezorgd dat bij de feitelijke beoordeling in principe geen vraagtekens meer bestaan) en zo ja of hieraan op een sterke of juist zwakke wijze invulling wordt gegeven. Tevens wordt in kaart gebracht of tav. de betreffende elementen reeds concrete verbeteracties zijn of worden ondernomen.

Voorbeeld checklist zorgorganisatie

Geslaagd verbetermanagement voor zorginstellingen?

Door het bij elkaar brengen van de AWBZ keten partijen vanuit de sector, is een groep specialisten ontstaan die nauw samenwerkt. Deze groep kan de sector gericht ondersteunen bij de verschillende?  implementatietrajecten.
Het resultaat hiervan is dat er gezamenlijk met de zorgsector bovenstaand stappenplan is ontwikkeld, waarbij gekeken is naar draagvlak en haalbaarheid.

Praktisch zorg stappenplan en checklist voor zorgprestatie op resultaat

Het uiteindelijke doel is namelijk: volgens tevoren gemaakte afspraken duidelijk in beeld brengen hoe de huidige processen binnen de zorgketen zullen veranderen, onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn voor de interne organisatie of de keten en het ondersteunen en begeleiden bij de migratie van huidige naar nieuwe situatie.

Heeft u vragen of of opmerkingen, vult u dan het reactieformulier in.

Artikel downloaden

Programma kwaliteit van zorg en werk.pdf
(Programma kwaliteit van zorg en werk.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina