Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Aanpak zorg en zekerheid van gewijzigde AWBZ

Inhoudsopgave:

 1. Duidelijke doelen en afspraken gewenst binnen gewijzigde awbz? 
 2. De stelselmatige aanpak voor modernisering awbz
 3. Voordelen voor de zorg in met name het awbz veld? 
 4. Een voorbeeld van plan van aanpak uit de zorgsector? 
 5. Onafhankelijkheid en geen binding met leveranciers uit zorgsector? 
 6. Garantie begeleiding / advies zorginstellingen bij het realiseren van zorg en welzijn

Duidelijke doelen en afspraken gewenst binnen gewijzigde AWBZ

Kleinere veranderingen in een organisatie zijn vaak deel van een voortgaand proces. Grotere veranderingen worden in de regel voorafgegaan door een doel. Binnen de AWBZ is het subdoel de invoering van de gewijzigde regelgeving. Het hoofddoel is erop gericht om de AWBZ?  efficiënter te maken. Lees ook: Visie en ontwikkelingen in de zorg: waar ligt uw zorginstelling van wakker?

Op hoofdlijnen gaat het daarbij om:

 • de omschrijving van de aanspraken in termen van functies in het Besluit zorgaanspraken AWBZ;
 • de aanpassing van het Zorgindicatiebesluit met het oog op het indiceren in functies en klassen;
 • de AWBZ-brede PGB-regeling en de waardebepaling voor het persoonsgebonden budget;
 • de overgangsregelingen voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget;
 • beleidsregels met het oog op het AWBZ-breed leveren van zorg;
 • een facilitaire organisatie voor PGB-houders;
 • informatie voor klanten over de gemoderniseerde AWBZ en de (nieuwe) PGB-houders.

In het kielzog van deze veranderingen doen zich flinke wijzigingen voor, die effect hebben op de interne organisatie van de zorgverlener. Gelijktijdig doen zich een aantal externe wijzigingen voor die effect hebben binnen de keten. Zie ook het artikel: Gezondheidszorg: Samen sterker in de ketenzorg.

Het gaat er dus om de AWBZ efficiënter te maken. De hier beschreven aanpak dient ter ondersteuning van de betrokkenen in de AWBZ keten: V&V sector, RIO en Zorgkantoor, maar ook ketenzorg tussen zorgverleners (V&V, GGZ, Thuiszorg ed.). De hierna beschreven aanpak vindt veelal uitvoering door het aangaan van vaste en tevoren gemaakte afspraken.

De stelselmatige aanpak voor modernisering AWBZ

Tijdspad, budget, risico’s en prioriteiten gewijzigde AWBZ inschatten

Plannen om van de huidige naar de gewenste situatie te komen, moeten een samenhangend beeld opleveren van het te bewandelen traject: tijdspad, het noodzakelijke budget, de risico’s die gelopen worden en de prioriteiten die moeten worden gesteld bij de ontwikkeling van de verschillende bedrijfsaspecten. Uit deze samenhangende plannen blijkt welke inzet en welk budget noodzakelijk zijn om het gewenste traject te realiseren.

Ontwikkeltrajecten gewijzigde AWBZ in samenhang uitvoeren

De projecten die in het kader van de migratieplanning zijn vastgesteld, moeten ook in samenhang worden uitgevoerd. Bij deze uitvoering zijn ontwikkelfasen van toepassing als: ontwerp, realisatie, implementatie en ingebruikname. Als men tijdens het ontwikkeltraject besluit een wijziging in de plannen aan te brengen, dan moet deze integraal worden doorgevoerd in alle betrokken projectplannen. Lees voor de personele consequenties ook: Integraal personeelsmanagement: Balans tussen productiviteit, klantgerichtheid en competentie personeel.

Risico’s beperken door verankeren op directieniveau binnen AWBZ
Omdat het hier plannen betreft voor het realiseren van de primaire doelstellingen van de AWBZ en voor alle organisatieaspecten, moet de uitvoering van deze plannen op directieniveau worden verankerd. Temeer omdat het gaat om veel tijd, hoge kosten en medewerkers die vaak (tijdelijk) andere taken en bevoegdheden krijgen. Te vaak lopen organisatieontwikkelingen vast door onvoldoende betrokkenheid van de directie. Zie ook: Concurrentiestrategieën zorginstellingen: onderscheidend vermogen door een cliëntgerichte visie.

Voordelen voor de zorg in met name het AWBZ veld

De gebruikte methode (BusinessBuilding) is in gebruik bij meerdere grote bedrijven en instellingen en heeft zijn kracht en specifieke eigenschappen daar bewezen. Voor de zorg en met name het AWBZ veld, is een toegesneden aanpak ontwikkeld. Bijgaande matrix geeft daarvan een indruk.
Met de methode wordt in deze complexe materie een zo grote mate van overzicht bereikt, dat heldere beslissingen kunnen worden genomen en uiteindelijke een beter presterende organisatie resulteert.
Door de inzichtelijkheid en de grote mate van vanzelfsprekendheid van BusinessBuilding is deze methode bij uitstek geschikt voor een effectieve communicatie over organisatieontwikkeling tussen alle betrokkenen.
De duidelijkheid heeft ook een keerzijde. De rol van persoonlijke belangen van aandeelhouders, directie en management, die op de achtergrond van organisatieontwikkelingen dominant aanwezig kunnen zijn, wordt terug gedrongen. Het gaat immers bij BusinessBuilding steeds om het belang van de business en om daaruit afgeleide logische vaak deductieve redeneringen.
Als gevolg van deze duidelijkheid ontstaat vooraf inzicht over faalfactoren, risico’s en kosten. Zie ook het artikel: Zorg methodiek voor implementeren nieuwe opzet AWBZ.

Een voorbeeld van plan van aanpak uit de zorgsector

Hierbij dient te worden vermeld dat het migratietraject instelling afhankelijk is.


Onafhankelijkheid en geen binding met leveranciers uit zorgsector

Kennis van de AWBZ is breed en kent vele aspecten: ketenzorg, fusie, outputfinanciering enz. Deze kennis is vrijwel niet bij één marktpartij te verwachten. Een zakelijk initiatief heeft ertoe geleid om marktpartijen bij elkaar te brengen. Zij vormen de materiespecialisten. Hierin zijn vertegenwoordigd (ex) medewerkers en managers van de Verpleeg- en Verzorgingssector, thuiszorg, RIO en Zorgkantoor. Maar ook specialisten op het gebied van het ontwerpen van bedrijfsprocessen of?  logistiek modellen met bewezen ervaring in het implementeren daarvan. Deze vaak kleinere bedrijven hebben zich te doel gesteld om hun kennis bij elkaar te brengen en zodoende het brede AWBZ veld effectiever te kunnen ondersteunen. Hierbij zijn er geen afspraken met (pakket) leveranciers in de branche en is objectiviteit gegarandeerd. De klant krijgt praktische adviezen waarvan de haalbaarheid staat Geen academische rapporten die weer in de kast verdwijnen.? 

Die zijn er, immers elke organisatie is aan veranderingen onderhevig. Vaak blijken echter tijd, kennis of energie te ontbreken om een plan om te zetten naar de werkende praktijk. Wij stellen ons ten doel om in een eerste ontmoeting tot een voorzichtige indicatie te komen over de specifieke zwaarte van uw traject. Aansluitend willen wij samen met directie en management één ??  twee dagdelen besteden om dit gegeven verder uit te werken.

Garantie begeleiding / advies zorginstellingen bij het realiseren van zorg en welzijn

Door de inzichtelijke en betrokken wijze van werken zijn de resultaten voorspelbaar. Door het werken in kleine en overzichtelijke blokken, ontstaat na ieder blok een evaluatie moment, een moment van herbezinning. De risico’s, zowel financieel als organisatorisch, kunnen gedurende het traject worden gemeten en waar nodig worden aangepast. Belangrijk daarbij is dat het effect van de genomen beslissing binnen het geheel van plannen meteen duidelijk is.
Deze samenhangende en gefaseerde aanpak stelt ons in staat om voor een aantal activiteiten een leveringsverplichting aan te gaan; zo weet u tevoren op welke wijze en tegen welke prijs de realisatie van de afspraken plaatsvindt.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop u begeleid kunt worden bij het realiseren van de bovenstaande stappen, vult u dan het reactieformulier in.

Artikel downloaden

Aanpak zorg en zekerheid gewijzigde AWBZ.pdf
(Aanpak zorg en zekerheid gewijzigde AWBZ.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina