Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Offshore IT outsourcing naar lage loon land in moederland organiseren

Inhoudsopgave:

 1. Software ontwikkeling uitbesteden naar lage lonen land
 2. Voordelen van offshore outsourcing? ict? 
 3. Redenen offshore software development naar lage lonen land? 
 4. Welke systeemontwikkeling activiteiten offshore uitbesteden? 
 5. Directe en indirecte aansturing offshore outsourcing? 
 6. Kerncompetentie bij offshore is specificaties maken? 
 7. Verschillende vormen van offshore contract met partner? 
 8. Offshore software outsourcing naar India of Rusland? 
 9. Kosten en opbrengsten offshore software ontwikkeling? 
 10. Offshore outsourcing consultant rendabel met deskundige organisatie
   

Software ontwikkeling uitbesteden naar lage lonen land

Er liggen allerlei motieven ten grondslag aan het overhevelen van bedrijfsactiviteiten een lage lonen land, zoals software ontwikkeling uitbesteden. Helaas ontbreekt het vaak aan deskundige visie en benodigde management ervaring. Zie ook het artikel: De gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling.

In een dienstverlenend land als Nederland worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan informatie overdracht, wat gepaard gaat met een enorme gebruikstoename van communicatiemiddelen. Bij de vraag van offshore uitbesteding van bedrijfsactiviteiten draait het dan ook vaak om outsourcing van ICT en IT processen. Het organiseren van dit complexe verandertraject in het moederland zelf lijkt in meerdere opzichten praktisch. Maar waarom? En hoe dan? Zie ook: MKB en offshore IT outsourcing van software ontwikkeling.

Voordelen van Offshore Outsourcing? ICT

De motieven om tot specifieke offshore outsourcing van ICT processen over te gaan lopen min of meer parallel met algemene voordelen van offshore outsourcing ICT:

 • Kosten besparen
  Voor organisaties die beginnen met offshore is de kostenbesparing door lagere loonkosten de belangrijkste reden. De normale kostenbesparing op projecten, inclusief de eigen kosten is 35%. Zie ook: Outsourcing betekent ook kostenbesparing.
 • Kwaliteit
  Na enige ervaring met offshore wordt een hogere kwaliteit als de belangrijkste reden gezien. Achtergrond hiervan is dat in Nederland het vak van programmeur als tussenstap wordt gezien in het carrièrepad, terwijl het bij offshore het einddoel is. De kwaliteit van programmeurs is daarom bij offshore veel hoger dan in Nederland.
  Kwaliteit vertaalt zich naar systemen die eerder af zijn, met minder fouten, betere prestaties en makkelijker te onderhouden. Dit vertaalt zich in een kostenbesparing die veel hoger is, en op langere termijn werkt, dan de kostenbesparing door lagere loonkosten alleen.? 
  Een offshore project (uitgevoerd door ervaren offshore organisaties) is dan ook meestal voor 90% op tijd af en blijft binnen het budget.
 • Variabele capaciteit (scalability)
  Op korte termijn kunnen grote aantallen extra medewerkers ingezet worden.? 
 • Kwaliteit verbetering eigen organisatie
  Offshore uitbesteden vereist een gestructureerde manier van werken, welke uitstraalt op de eigen organisatie, en ook ingezet kan worden bij inhouse projecten.

Zie ook: De outsourcing ICT checklist.

Redenen offshore software development naar lage lonen land

De redenen om offshore software development naar lage lonen land te overwegen? is meestal een combinatie van:

 • Budget beperkingen
  Het bestaande budget is niet toereikend om doelstellingen te verwezenlijken.
 • Hogerhand
  Vanuit het management in de organisatie wordt het budget beperkt, en wordt verordonneert dat projecten offshore worden uitgevoerd.
 • Hype
  Externe adviseurs deinen “main stream” mee.? 
 • Concurrentie
  Geen organisatie kan het zich veroorloven meer kosten te maken dan zijn concurrenten. Als concurrenten offshore gaan, dan kan niemand achter blijven.
 • Time to market
  Er moet een nieuw product worden gemaakt, op hoog technisch niveau. Binnen Nederland kan de vereiste expertise niet worden gevonden.
 • Voorstel leverancier
  Een leverancier komt langs met een concreet voorstel, of een leverancier gaat er in een offerte van uit dat de bouw offshore plaats zal vinden.
 • Avontuur
  Medewerkers hebben een bedrijf in het offshore land bezocht, en zijn erg enthousiast.

Welke systeemontwikkeling activiteiten? offshore uitbesteden

Bij het maken van een informatiesysteem en systeemontwikkeling activiteiten offshore uitbesteden worden altijd de volgende modellen (beschrijvingen) gemaakt:

 1. Organisatorisch Model. Hierin worden de wensen ten aanzien van het nieuwe systeem geformuleerd. Dergelijke documenten heten een informatieplan of definitiestudie.
 2. Functioneel Ontwerp. Hierin wordt beschreven hoe het systeem eruit moet zien, gezien vanuit de gebruiker.? 
 3. Technisch Ontwerp en Programma’s. De programmatuur tezamen is een heel gedetailleerd technisch model van het systeem.

Elke ontwikkelmethode, van waterval tot extreme programming, zowel SDM, Prince2 en agile kent deze modellen. Op dit punt zijn er geen verschillen tussen de methodieken.

Functionele knip tussen inshore en offshore

De knip tussen inshore en offshore moet ergens midden in het Functionele Model worden gezet. Waar precies is taak afhankelijk. De knip is rafelig, voor sommige taken (zoals user interfaces) kan worden volstaan met een ruwe schets, waarna het verder functioneel offshore kan worden uitgewerkt. Andere taken (zoals het algoritme van een salarisberekening) moeten gedetailleerd inshore worden gedefinieerd.

 

Specificaties of requirements
De beschrijving van alle taken worden de specificaties of requirements genoemd. De specificaties zijn het belangrijkste element in de communicatie tussen Opdrachtgever en Offshore bedrijf.

 

Directe en indirecte aansturing Offshore Outsourcing

Er kan op 2 manieren bij offshore outsourcing worden aangestuurd:

 • Directe aansturing offshore outsourcing
  Eigen of ingehuurde medewerkers sturen direct de offshore medewerkers aan. Dit werkt in de praktijk het beste, en levert de grootste mate van tevredenheid op.? 
 • Indirecte aansturing offshore outsourcing
  De organisatie werkt met een Nederlands software bureau, dat verder uitbesteedt. In principe heeft de opdrachtgever er weinig tot niets mee te maken aan wie en waar er offshore wordt uitbesteed. Het komt zelfs voor dat de opdrachtgever er helemaal niet van op de hoogte is dat de bouw offshore wordt gedaan.
  Er wordt ergens in stap 1 een extra knip gezet. Zie tekening.


 

Nadelen indirecte aansturing offshore

Ten opzichte van alleen een offshore knip heeft deze extra outsource knip een aantal nadelen:

Opdrachtgever niet langer de baas
De verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk te specificeren, dus er is co-management nodig. Er is geen eenhoofdige leiding meer van het ontwikkelproces, maar een gezamenlijke leiding van outsourcer en outsource partner.

Meer ruis in de communicatie
Er moeten extra communicatieslagen worden gedaan. Tevens is het nodig dat medewerkers van het offshore bedrijf rechtstreeks met de opdrachtgever overleggen. Dit alles gaat ten koste van de kwaliteit van het systeem. De directe communicatie lijn van offshore bedrijf naar opdrachtgever is natuurlijk niet aanwezig als de outsource partner offshore laat bouwen zonder de opdrachtgever op de hoogte te stellen. Zie voor oplossingen genoemde nadelen: ICT processen uitbesteden vereist een Demand Organisatie.

Meer discussie over meerwerk
De offshore knip kan precies worden gedefinieerd, hierdoor ontstaat achteraf weinig discussie over wat er precies gemaakt moet worden. De Outsource knip ligt veel meer vooraan in het ontwikkelingsproces, en hierdoor kan veel meer discussie ontstaan over afgesproken versus meerwerk (scope creep). De leverancier heeft hier een kennis voorsprong dus wint meestal deze discussies. Zie ook: Lijdt uw outsourcing project ook aan slecht management?

Hogere kosten
De extra communicatie stap kost natuurlijk extra geld en doorlooptijd.

Minder medewerking eigen personeel
De OR zal eerder geneigd zijn mee te werken met offshore als een substantieel deel van het werk in huis gebeurt. Bovendien kan aan de bestaande programmeurs een loopbaan perspectief worden geboden.

De kennis over de eigen processen verdwijnt
Bij offshore ontwikkeling blijft de functionele aansturing binnen de eigen organisatie. Bij outsourcing verdwijnt know-how over de eigen processen naar de outsource partner. Hierdoor wordt de organisatie afhankelijk van de outsource partner, en het is nauwelijks meer mogelijk te wisselen van partner. Bij offshore is wisselen van offshore bedrijf veel eenvoudiger: het offshore bedrijf heeft alleen technische know-how, die elders ook kan worden ingekocht.

Kerncompetentie bij Offshore is specificaties maken

Met offshore wordt niet meer het maken van systemen, maar het maken van specificaties de belangrijkste taak en kerncompetentie van een organisatie.

Medewerkers die specificaties maken moeten in volgorde van belangrijkheid de volgende capaciteiten hebben:

 • Grote en diepgaande domeinkennis. Kennis van processen, maar ook van ‘hoe de dingen bij ons gedaan worden’;
 • Goed kunnen communiceren met eindgebruikers;
 • Voldoende algemene technologische kennis van ICT.

Verschillende vormen van offshore contract met partner

Er zijn verschillende wijzen waarop een offshore? contract gestalte kan worden gegeven:

 • Via een eigen vestiging in het buitenland
  Dit kost natuurlijk veel geld en aandacht, en is alleen kosten effectief boven de 100 personen. Het kost echter ontzettend veel management aandacht. Om deze reden geven Amerikaanse bedrijven de voorkeur aan joint ventures, of beperken zich tot de rol van klant. Vandaar dat de praktische grens voor een eigen vestiging veel hoger ligt. Alleen als je core competentie het ontwikkelen van software is (zoals in Nederland LogicaCMG of Exact), en bij voldoende schaalgrootte, is het zinvoller een eigen vestiging op te zetten.
 • Joint venture met een offshore bedrijf
  Als software niet je core competentie is (bijvoorbeeld Shell), kiezen grote bedrijven meestal voor één of meerdere joint ventures. Ook dit gaat meestal om grote aantallen medewerkers. Na enige tijd tendeert men echter toch naar een eigen vestiging.? 
 • Direct met een offshore bedrijf
  Er wordt een contract gesloten direct met het offshore bedrijf in het buitenland. Deze hebben soms een Europese of Nederlandse verkoopvestiging. Het management en het aanspreekpunt bij escalatie zit echter in het offshore land. Voorbeelden hiervan zijn HCL en Wipro.? 
 • Een Nederlands software bedrijf met zusterbedrijven in het buitenland
  Dit model wordt gebruikt bij outsourcing, er wordt een outsourcing deal gedaan, en het Nederlandse bedrijf regelt het verder met haar moeder of zusterbedrijf. Voorbeeld hiervan is Cap Gemini of LogicaCMG.
 • Een Nederlands software bedrijf met een offshore dochter
  Het Nederlandse bedrijf stelt capaciteit beschikbaar, de opdrachtgever stuurt de offshore medewerkers direct aan. Er wordt een contract gesloten met een Nederlands bedrijf. Een voorbeeld hiervan is Lizatec.
  Zie ook : Outsourcing ICT vraagt professionele projectleiding.

Offshore software outsourcing naar India of Rusland

Op dit moment heeft India 80% van de offshore software outsourcing markt in handen, door de hype rondom offshore is er echter op dit moment in India nauwelijks capaciteit van voldoende niveau meer beschikbaar, en zeker niet voor nieuwkomers op de markt.
Tot voor kort waren in Europa landen als Hongarije en Tsjechië offshore landen, maar deze zijn qua prijsstelling nauwelijks meer concurrerend. Wel zijn de komende jaren Roemenie, Polen en Bulgarije qua prijs nog concurrerend. Wie op langere termijn wil kijken komt terecht in Rusland, China, Vietnam en andere Aziatische landen, maar ook weer India als deze haar tekorten heeft weggewerkt en de kwaliteit van haar dienstverlening meer onder controle heeft. Noot: Als je in India op straat of in een gebouw rondloopt valt het op dat bijna niets is afgewerkt. Geen enkel huis, kozijn of kantoor is identiek en dit is typerend voor de wijze waarop ook software wordt gebouwd.
Verschil tussen Rusland en de Aziatische landen is over het algemeen qua niveau wel hetzelfde, maar waarbij mensen in Rusland en China meer zelf nadenken en met voorstellen komen, en de andere landen de opdracht letterlijk volgens specificatie uitvoert.

Selectie criteria bij offshore software ontwikkeling

Offshore bedrijven stoten heel makkelijk taken door naar andere landen, bedrijven uit India richting Sri Lanka, in Hongarije stoot men werk door naar Roemenië en in Roemenie naar de Oekraïne. Natuurlijk komt dit doorstoten de kwaliteit niet ten goede, ook technische communicatie stappen veroorzaken ruis.

Bij het selecteren van een land voor offshore software ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de volgende relevante criteria:

 • Technologisch kennis niveau;
 • Kosten ontwikkeling op langere termijn;
 • Bereikbaarheid en tijdverschillen.

Niet relevante criteria zijn:

 • Marketing: als uw organisatie de Chinese markt wil veroveren moet men een marketing inspanning verrichten. Het uitbesteden van ICT ergens in China draagt hiertoe nauwelijks bij;? 
 • Risico factoren: alle offshore landen hebben een risico, het is zelfs voor bedrijven als Shell nauwelijks te voorzien welke risico’s belangrijk zijn voor de continuïteit van offshore ontwikkeling;
 • Avontuur, vakantie: sommige landen (Sri Lanka), zijn leuker dan andere landen (Siberië). Maar dat betekent niet dat men in leukere landen goedkoper werkt of betere kwaliteit maakt;
 • Beveiliging: vooral door tegenstanders van offshore software ontwikkeling wordt beveiliging van data als een groot probleem genoemd. Op zich een vreemd argument, want de meeste organisaties in Nederland gaan juist heel laks om met data. Database Administrators en System administrators hebben vrij toegang tot productie data, en niemand die controleert wat ze met de data doen. Productie data wordt gebruikt voor het ontwikkelen en testen van software, laptops worden thuis onbeveiligd aan het Internet gehangen, en staan daardoor vol met spyware. CD’s met back-ups van productie data liggen bovenop bureau’s, en iedereen vindt het vrij normaal.

Data en intellectueel eigendom Offshore in veiliger handen

Feitelijk gezien is data en intellectueel eigendom offshore in veel veiliger handen dan in Nederland. De meeste professionele offshore bedrijven hebben veel meer aandacht voor geheimhouding dan in Nederland, de Nederlandse praktijken komen binnen offshore niet voor en in Rusland is geheimhouding bijna een obsessie.? 
En zelfs als een kwaadwillend figuur toegang tot de data kan krijgen, wat moet men er mee? Men kent niemand in Nederland, kent de cultuur niet, en heeft geen idee van de waarde van data. Men heeft geen idee van marketing, en weet niet hoe en waar men intellectueel eigendom te gelde moet maken. Dus objectief gezien is er geen reden om je druk te maken.
En aan wie moet men het verkopen? Dat is in feite alleen mogelijk binnen het offshore land, want zodra men uit het eigen land komt, treedt het westerse rechtssysteem in werking. Maar in de offshore landen is nauwelijks geld, en men is niet gewend om dingen te kopen.
Het intellectueel eigendom is goed te regelen, en levert in de Offshore praktijk nooit problemen op.

Zie ook: Case: Outsourcing van de uitwijkfunctie en informatiebeveiliging.

Kosten en opbrengsten offshore software ontwikkeling

Kosten componenten Offshore

De uurprijzen voor offshore software ontwikkeling programmeurs variëren tussen de Euro 10 en Euro 40 per uur. Sommige offshore programmeurs zijn zo vreselijk goed dat ze normale Westerse tarieven en meer kunnen vragen, maar dit is uitzonderlijk.
Als bij een grote multinational programmeurs worden ingehuurd en intern doorgefactureerd, dan kunnen de prijzen hoger uitvallen.

De basis kosten zijn echter voor iedereen praktisch hetzelfde, zowel voor multinationals als voor kleine bedrijven. Offshore worden multinationals opeens zuinig, betalen geen internationale salarissen meer, maar willen zo concurrerend mogelijke tarieven kunnen berekenen.

De kosten componenten zijn:

 • Salariskosten: afhankelijk van het land en het niveau van de ontwikkelaar tussen de USD 600 en USD 3000 per maand. Dus ongeveer 25% van vergelijkbare posities in Nederland. Deze kosten stijgen met ongeveer 15% tot 25% per jaar als gevolg van de wet van vraag en aanbod;
 • Sociale lasten en belastingen: afhankelijk van het land tussen de 25% en de 50% opslag op de salariskosten. In veel landen is het gebruikelijk dat de werkgever deze kosten op zich neemt;
 • Westers management: 3 keer tot 5 keer zo hoog als in Nederland.
 • Vanzelfsprekend omvat dit reiskosten, huisvesting en de school voor kinderen. Maar ook beveiliging voor de directeur en familie, chauffeur etc.;
 • Kantoorruimte: USD 200-500 per m2 per jaar, dus twee tot drie keer zo hoog als in Nederland. Kantoorruimte in India is relatief goedkoop, in Oost Europa en Rusland duur;
 • Software licenties: dezelfde kosten als in Nederland of iets hoger;
 • Ondersteuning (system administrator): dit zijn voornamelijk salariskosten, dus 25% van de kosten in Nederland.
 • Salaris administratie, boekhouding: dit zijn voornamelijk salariskosten, dus 25% van de kosten in Nederland, maar er is door een grotere bureaucratie veel meer administratief personeel nodig;
 • Computers: 80% tot 300% van de kosten in Nederland, afhankelijk van het land en de regio;
 • Overige kosten (meubilair, kantoormaterialen): 25% hogere kosten dan in Nederland;
 • Internet verbindingen: USD 1000 per maand voor 512 Kbs, dus 5-10 keer zo hoog als in Nederland;
 • Verbouwing of aanpassingskosten kantoren: USD 2000 per m2.

In de meeste offshore landen moet daarnaast geld gereserveerd worden voor het tevreden stellen van tussenpersonen en overheidsfunctionarissen. Soms moet ook afzonderlijk voor bescherming worden betaald.

Zodra een bedrijf met zusterbedrijven wordt ingeschakeld moet rekening worden gehouden met interne opslagen, elk onderdeel moet tenslotte winst maken, en soms kan dat meerdere malen gebeuren. Hetzelfde geldt voor intermediairs, waarbij soms zowel in Nederland als in het offshore land een opslag wordt betaald.

Contracten zijn praktisch altijd in de vorm van een vaste prijs op basis van specificaties. Uurtarieven lopen sterk uiteen, voorzichtigheid met gepubliceerde uurtarieven is geboden, in de uiteindelijke afrekening blijken opslagen te zitten voor management, project management, gebruik servers, gebruik kantoorruimte, extra reiskosten etc.

Eigen Offshore kosten

Offshore moet worden aangestuurd. De extra kosten hiervan zijn marginaal omdat?  de stap van vertalen van gebruikerswensen naar specificaties toch moet gebeuren. En afgeleverde sofware moet toch worden getest.

Extra kosten componenten kunnen zijn:

 • Assimilatie
  Bestaande systemen moeten worden overgedragen. Dit is natuurlijk eenmalig, maar kan een behoorlijke inspanning van de eigen staf kosten;
 • Aansturing wordt uitbesteed
  Er zijn voorbeelden dat de totale besparing hiermee te niet werd gedaan. Vaak kost het ook meer tijd, emoties en aandacht van het management dan rechtstreekse aansturing;
 • Eigen vestiging moet worden aangestuurd
  Het opzetten van een offshore vestiging kost erg veel tijd en aandacht. Beneden de 100 medewerkers is het kostentechnisch niet interessant een eigen vestiging neer te zetten.

Besparing kosten Offshore software ontwikkeling

Tijdens het eerste jaar kost Offshore veel extra aandacht van management en medewerkers. Het eerste jaar wordt daarom een kostenbesparing van ongeveer 25% bereikt, in de jaren daarna, als de eigen organisatie meer heeft geleerd, is de kostenbesparing ongeveer 40%.

Indirecte kostenbesparingen worden gerealiseerd doordat R&D offshore wordt gedaan.
ICT wordt steeds complexer, het bijblijven met technische ontwikkelingen, en uitzoeken van wat wel en niet werkt kost een steeds groter deel van de ontwikkelcapaciteit, en vaak van de beste mensen. Deze capaciteit komt vrij voor interne projecten.

Extra opbrengsten naast besparing kosten bij offshoring

Mits offshore goed wordt aangepakt zijn de opbrengsten vele malen hoger dan alleen de kosten besparing:

 • Snellere realisatie van systemen. De voordelen van het systeem worden sneller gerealiseerd door de organisatie. Software bedrijven hebben een kortere time to market;
 • Hogere technische kwaliteit systemen;
 • Systemen bevatten minder fouten;
 • Lagere onderhoudskosten;
 • Betere aansturing van projecten.

Offshore? outsourcing consultant rendabel met deskundige organisatie

Het succes van Offshore uitbesteden van bedrijfsactiviteiten is in grote mate afhankelijk van verankering van kennis, ervaring etc. in de eigen organisatie. Jammer genoeg is deze management capaciteit meestal niet voorhanden, domweg door gebrek aan ervaring. Terwijl er Offshore voldoende voordelen te behalen zijn! Deskundige organisatie vanuit het moederland met een offshore outsourcing consultant kan ervoor zorgen dat de expertise “in eigen huis” blijft. Zie ook: Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT outsourcing.

Voor vragen of meer informatie over de stappen bij offshore overweging van software ontwikkeling of de hulp van een offshore outsourcing consultant kunt u contact maken via het reactieformulier.

Artikel downloaden

Offshore IT outsourcing naar lage loon land in moederland organiseren.pdf
(Offshore IT outsourcing naar lage loon land in moederland organiseren.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina