Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Hoe offshore projecten managen via CMMI kwaliteitsmanagement systeem?

Inhoudsopgave:

 • Offshore projecten en cmmi kwaliteitsmanagement systeem
 • De rol van kwaliteitssysteem cmmi bij offshoring
 • Wat is kwaliteitsmanagement systeem cmmi?
 • Cmmi in vogelvlucht
 • Cmmi niveau level 1: initieel
 • Cmmi niveau level 2: herhaalbare uitvoering
 • Cmmi niveau level 3: gedefinieerd
 • Cmmi niveau level 4: gemanaged
 • Cmmi niveau level 5: geoptimaliseerd
 • Succesvol managen van offshore software projecten

Offshore projecten en CMMI kwaliteitsmanagement systeem

Offshore outsourcing van ICT ofwel uitbesteden van softwareontwikkeling naar lagelonenlanden, zoals India en Rusland is een niet te stoppen trend. Argumenten hiervoor zijn o.a. kostenbesparing en de grote faalkans bij zelfstandig opgezette ICT projecten. Lees ook het artikel: Wanneer wel of niet offshore outsourcing van softwareontwikkeling?
 

Hoe offshore projecten managen?

Maar hoe zijn offshore projecten te managen? Hoe bewaakt men de kwaliteit bij offshoring? Wat is de rol van kwaliteitsmanagement systeem CMMI (Capability Maturity Model Integration)?
Lees ook het artikel: Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Dit artikel is het vervolg op een reeks publicaties over succesvol managen van offshore software projecten en probeert vooral antwoord te geven op de vraag: op welke wijze men offshore projecten kan aansturen met behulp van het kwaliteitsmanagement systeem CMMI.

De rol van kwaliteitssysteem CMMI bij offshoring

Dit artikel over offshoring kwaliteitsmanagement houdt zich vast aan dezelfde structuur als CMMI omdat dit kwaliteitssysteem alle aspecten van systeemontwikkeling op een overzichtelijke wijze afdekt, als het gaat om de vraag hoe offshore projecten het beste gemanaged kunnen worden. Vanzelfsprekend kan dit alleen op een indicatieve manier, omdat CMMI te uitgebreid is. Gelukkig hoef je als drachtgever/projectleider alleen datgene te weten wat nodig is om projecten aan te sturen.

Ter wille van de leesbaarheid wordt terminologie van CMMI in dit artikel vermeden. Als men CMMI daadwerkelijk wilt implementeren is het raadzaam voor de interne procedures om de CMMI terminologie heel precies te hanteren. Medewerkers moeten vanaf het prille begin getraind worden in deze terminologie.

Lars Gustavsson van ABN AMRO in 2002: ‘Een belangrijke les die ik van de EDS-transsitie heb geleerd, is dat we tijdig onze medewerkers moeten voorbereiden en opleiden om het nieuwe operationele model snel te laten functioneren. We zullen bijvoorbeeld veel investeren in CMMI trainingen’.

 

 

Wat is kwaliteitsmanagement systeem CMMI?

 

 

Om duidelijk te maken wat kwaliteitsmanagement systeem CMMI wel is, is het vaak zinvol eerst uit te leggen wat het niet is.

Wat is kwaliteitssysteem CMMI niét

 • CMMI heeft het niet over constructie- of architectuurprincipes. Het zegt niets over het ontwikkelen van software. Kwaliteitssysteem CMMI gaat ervan uit dat men dit goed kan.
 • CMMI is geen procedure. Negens in de beschrijving zal men vinden wat men moet doen als een bepaalde activiteit is afgerond.
 • CMMI doet niet aan projectmanagement. Het zegt niets over taken en bevoegdheden van projectmanagers. Als men ook projectmanagement wilt uitvoeren, moet men CMMI integreren met ISO (standaard voor klantgerichte werkwijze) of PRINCE 2.
 • CMMI is geen methode. Het heeft geen theoretisch kader. Het kent geen modellencyclus.

Wat is kwaliteitssysteem CMMI wél

CMMI is een groeimodel. Het geeft de verschillende stadia van volwassenheid aan van een organisatie. Bij dit kwaliteitssysteem gaat het om de inhoud. Het geeft de professionaliteit aan van een organisatie. Het zegt iets over de kwaliteit van de systemen die het bedrijf maakt.
Veel offshore leveranciers hanteren CMMI alleen in naam, maar gebruiken het niet in de praktijk. Omgekeerd zijn er veel leveranciers die GMMI gebruiken, maar niet zijn gecertificeerd.
Het belangrijkste is het gebruik van CMMI, niet de certificatie!

CMMI probeert te voorkomen dat vanzelfsprekende dingen misgaan. Bedrijven worden namelijk keer op keer geconfronteerd met software projecten waarbij:

 • Niet alle afgesproken specificatie werden gerealiseerd.
 • Systemen alleen werden getest tegen de specificaties, maar niet tegenover wat de klant wilde hebben.
 • Zomaar een technische oplossing werd gekozen, terwijl er veel betere alternatieven waren.
 • Software werd afgeleverd waarvoor een programmeur standby nodig was om het te laten draaien.
 • De software te laat werd opgeleverd.

Met CMMI krijgen bedrijven een meetinstrument in handen om de professionaliteit van organisaties te meten. Hoe hoger het CMMI niveau, des te hoger de kwaliteit van de leverancier.

Internet is bedacht en tot stand gekomen door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Grappig is dat juist dit ministerie de voorsprong van de Amerikaanse software industrie weer teniet heeft gedaan. Het internet heeft ervoor gezorgd dat software bedrijven over de hele wereld achterstanden konden inhalen. Sinds 1995 zijn veel bedrijven, ook Microsoft, alle informatie op internet gaan publiceren. Inmiddels lopen Nederlandse ICT bedrijven niet meer achter op de Verenigde Staten. En dit geldt eigenlijk ook voor de rest van de wereld.

 

CMMI in vogelvlucht

CMMI bestaat uit verschillende procesgebieden. Elk procesgebied bestaat uit verschillende praktijkhandelingen, die uitgevoerd moeten worden. CMMI als kwaliteitssysteem vertelt ‘wat te doen” en niet ‘hoe het te doen’.
Het bekendst is CMMI door de verschillende niveaus. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is CMMI niveau 3 veelal verplicht. Veel organisaties zien het halen van de CMMI niveaus als doel. Maar processen en niveaus zijn slechts een hulpmiddel. Waar het om gaat is:

 • Vergroten van de kwaliteit.
 • Vergroten van de zekerheid dat projecten op tijd af zijn.
 • Verminderen van de kosten.
 • Verkorten van de projecten.? 
 • Verhogen van de productiviteit.
 • Hogere klanttevredenheid.
 • Hogere tevredenheid van gebruikers.
 • Tevreden ICT medewerkers.
   

CMMI niveau 1: Initieel

Dit is een net woord voor chaotische projectontwikkeling en is cruciaal, omdat ontwikkelaars inzien hoe belangrijk de procesorganisatie van een project is. In deze fase zijn fouten op grond van eerdere ervaringen ingecalculeerd en des te meer je achter CMMI staat des te strakker de procedures zijn.

Met strakke procedures wordt bedoeld:

 • Vanzelfsprekende zaken als versiebeheer, issuemanagement en productintegratie goed zijn geregeld.
 • Belangrijke stappen, zoals het opstellen van specificaties, goed worden genomen en niet worden overgeslagen of afgeraffeld.
 • Het project goed en volgens planning verloopt.
 • Risico’s goed in kaart worden gebracht, zodat het management niet voor verrassingen komt te staan.
 • Kwantitatieve gegevens worden verzameld, zodat het management een zo objectief mogelijk beeld heeft van het project. Deze kwantitatieve gegevens kunnen ook in het volgende project worden gebruikt.

ISO 9001 voor procedures

ISO 9001 is een standaard die bevordert dat klanten op een gestructureerde manier de nodige aandacht krijgen. Maar ISO is te algemeen om concreet van waarde te zin voor softwareontwikkeling. Implementatie van ISO is relatief eenvoudig omdat ISO in de vorm van procedures wordt vastgelegd. Het beschrijft nauwgezet wat een medewerker achter elkaar moet doen.
Het beste is om ISO en CMMI tegelijkertijd te realiseren.

ITIL voor ICT beheer

ITIL betekent IT Infrastructure Library. Het is een verzameling proces gebieden gericht op ICT beheer, zowel voor het technische beheer als het functionele. ITIL is voor het beheren van systemen. CMMI gaat niet over beheer, maar over het maken en vernieuwen van systemen. CMMI en ITIL overlappen elkaar slechts in geringe mate.
 

CMMI niveau 2: Herhaalbare uitvoering

In CMMI termen is herhaalbare uitvoering de basis voor projectontwikkeling. Het project wordt realistisch gepland en gevolgd. Herhaalbare uitvoering bestaat uit de volgende procesgebieden en aandachtspunten voor de opdrachtgever en zijn management:

•? Specificatie management. Het doel van specificatiemanagement is het beheren van specificaties en inconsistenties tussen specificaties opsporen.

•? Project planning. Projectplanning is het opstellen en onderhouden van een projectplan. In dat plan moeten zowel de activiteiten van de ontwikkelaars als die van de opdrachtgever en gebruikers betrokken worden. Een projectplan moet tezamen met de offshore leverancier tot stand komen. Een projectplan gaat vaak heen en weer tussen de opdrachtgever en de offshore leverancier. De opdrachtgever en het management moet vooral aandacht geven aan de taken planning, communicatie en risicomanagement. De opdrachtgever moet meewerken aan het opstellen van de specificaties en moet tijd reserveren om de opgeleverde producten van de offshore leverancier te integreren in de overige producten. Tevens het testen van de opgeleverde software in de beoogde omgeving, waarbij zoveel mogelijk echte gebruikers worden ingeschakeld.

•? Project monitoring en controle. Het doel van project monitoring en controle is inzicht krijgen in de voorgang van het project, zodat de juiste corrigerende acties kunnen worden ondernomen wanneer de resultaten afwijken van het plan. Precieze urenverantwoording, inzicht in alle unit tests, testprotocollen en wijzigingen van de specificaties moeten hem daarbij helpen.

•? Leverancier overeenkomst management. Een opdrachtgever stelt een overeenkomst op met een leverancier. Daarin moeten concrete werkafspraken worden opgenomen. Het is raadzaam deze afspraken in begrijpelijke termen te beschrijven. Daarnaast zijn juridische contracten vaak zinloos als ze rechtstreeks worden afgesloten met een onderneming in een offshore land. Sluit een overeenkomst af op basis van een vaste prijs, waarbij ook meerwerk alleen voor een vaste prijs wordt toegelaten. Regel de wijze waarop met de offshore leverancier wordt gecommuniceerd goed en regel wie waarvoor verantwoordelijk is. Lees ook: Offshore IT outsourcing naar lage loon land in moederland organiseren. Beschrijf de processen (of hoe die processen tijdens het project worden gedefinieerd) en regel heel precies productintegratie, sub contracting en aankoop van componenten.

•? Meten en analyse. Meten en analyse op CMMI niveau 2 hebben tot doel dat er een meetsysteem word ontwikkeld dat het management informatie verschaft. Op CMMI niveau 4 en 5 worden deze getallen gebruikt om voorspellingen te doen en om de kwaliteit van processen in de organisatie te meten. Op niveau 2 van CMMI wordt de informatie per project verzameld en geanalyseerd. Het is van belang zo spoedig mogelijk te beginnen met meten. Immers, op het moment dat een organisatie klaar is voor niveau 4 moeten er ook historische gegevens beschikbaar zijn. Het allerbeste is dat de meetmethode uitgaat van data die in het kader van een goede projectuitvoering toch worden geproduceerd, zoals urenverantwoording, issuelijst, sources, e-mails en resterende speling.

•? Proces en product kwaliteit waarborging. Het doel van dit procesgebied is: de kwaliteit van processen en producten waarborgen. Er moeten objectieve, duidelijke criteria worden aangelegd, zoals: vragen binnen een werkdag beantwoorden, wekelijks de status van alle issues controleren, veranderingen alleen doorvoeren met goedkeuring van de projectleider, van testresultaten altijd een issue maken, het opleverprotocol definieert de aanvullingen en wijzigingen, gebruikers mogen pas software testen nadat het projectteam de software heeft geverifieerd en gevalideerd, etc. Het is de taak van iedereen speciaal de projectleider om te controleren of aan de criteria wordt voldaan.

•? Configuratie Management. Het doel van Configuratie Management is ervoor te zorgen dat de integriteit van het product blijft gewaarborgd. In veel organisaties wordt het ‘versiemanagement’ genoemd. Een leverancier die zijn sources niet onder versiebeheer heeft is geen goede leverancier. Het is één van de lakmoesproeven! De opdrachtgever is volgens CMMI verantwoordelijk voor het configuratie management in eigen bedrijf. De offshore leverancier is alleen verantwoordelijk voor het deel dat wordt gebouwd. De opdrachtgever moet het configuratiebeheer regelen van bijvoorbeeld: specificaties, ontwerpwijzigingen, interface specificaties, testplannen/testprocedures, testdata, risicomanagement, issues en issuelijst etc.
 

CMMI niveau 3: Gedefinieerd

In CMMI termen betekent niveau 3 dat een organisatie een project altijd op dezelfde manier aanpakt. Vandaar de term gedefinieerd. Bedenk ook dat het nut van de verschillende niveaus is dat op een rijtje wordt gezet wat voor een organisatie belangrijk is. De volgorde van de niveaus is zeker niet bindend.

CMMI niveau 3 heeft veel procesgebieden

•? Opstellen van specificaties. Het opstellen van specificaties heeft tot doel om tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Op niveau 2 worden specificaties beheerd, terwijl ze op niveau 3 op een gestructureerde manier worden opgesteld. Het opstellen van specificaties is de taak van een informatie architect. Deze praat met de gebruikers en bedenkt samen met hen oplossingen, waaronder ICT oplossingen.

•? Technische oplossingen. Het doel van dit procesgebied is het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van technische oplossingen voor de specificaties. De basis is ervaring en marktinformatie. En door kritisch en creatief denken worden alternatieven gevonden en afgewogen. Op deze manier kiest de ontwerper voor een oplossing.

•? Product integratie. Het doel van product integratie is het product samenstellen door middel van product componenten. Daarbij moet getest worden of alles werkt en kan het systeem vervolgens worden opgeleverd.

•? Verificatie. Het doel van verificatie is na te gaan of de onderdelen van het product aan de specificaties voldoen. Voorbeelden van verificatie zijn alfa tests, Bèta tests en simulaties.

•? Validatie. Het doel van validatie is na te gaan of het product voldoet aan de bedoelingen van gebruikers. Validatie controleert niet alleen het product maar ook de specificaties. Om deze reden begint validatie zo vroeg mogelijk in een project, tegelijk zelfs met het opstellen van de specificaties. Volgens CMMI moet validatie van een systeem samen met de gebruikers plaatsvinden.

•? Organisatorische proces focus. Het doel van organisatorische proces focus is de planning en implementatie van organisatorische procesverbeteringen. Bij die planning zijn de zwakke en sterke punten van de actuele werkwijze van het bedrijf meegewogen. Het is meestal de taak van een kwaliteitsmanager of het lijnmanagement om deze processen te definiëren en vervolgens in te voeren.

•? Organisatorische proces definitie. Het doel van organisatorische proces definitie is het vastleggen van een zinvolle verzameling procesbeschrijvingen. In dit procesgebied worden de bedrijfsprocessen vastgelegd. Iedereen moet daar bij kunnen. Dat betekent dat de processen centraal moeten worden opgeslagen in de zogeheten procesbibliotheek: een moeilijk woord voor folder (directory) op een harde schijf. Sommige processen kunnen zijn vastgelegd in andere standaards. Zo kunnen de intake van orders en facturering in ISO termen zijn beschreven.

Organisatorische training. CMMI wil met organisatorische training de vaardigheden en kennis van medewerkers in de onderneming ontwikkelen zodat taken effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Er bestaan maar weinig managers met ervaring in het managen van offshore outsourcing. Het is logisch dat er een tekort aan ervaring is; offshore outsourcing bestaan nog maar een paar jaar. Lees ook het artikel: De gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling.

Integraal project management. Integraal project management is het afbakenen van het project en de juiste personen bij het project betrekken. Daarbij moeten wel de vastgestelde processen in acht worden genomen. Er dient een integraal team te worden samengesteld met een gemeenschappelijke visie. Dat team voert de doelstellingen van het project uit.

Risico management. Met Risico Management kunnen mogelijke problemen vooraf worden opgespoord. Daarnaast moeten plannen worden gemaakt om de impact van eventuele fouten te beperken.

Integrale teams. Een integraal team wordt samengesteld voor het ontwikkelen van de werkproducten. De leden van een integraal team zijn samen verantwoordelijk voor het product. Een integraal team kan bestaan uit vertegenwoordigers van gebruikers, informatie architecten, functioneel deskundigen, offshore projectleider, implementatiespecialisten, etc.

Integraal leveranciers management. Integraal leveranciers management wil zeggen dat en onderneming goed in de gaten houdt welke leveranciers met welke producten op de markt komen. Daardoor weet een bedrijf bij welke leverancier hij moet aankloppen voor het realiseren van het ICT project. Daarnaast moet de opdrachtgever de geselecteerde leveranciers aansturen en de relatie tussen de twee partijen onderhouden.

Beslissingsanalyse en besluitvorming. Het doel van beslissingsanalyse en besluitvorming is om mogelijke besluiten te analyseren, gebruik makend van een formeel evaluatieproces, waarin alternatieven tegen elkaar worden afgewogen op basis van vastgestelde criteria. Bij de meeste processen is beslissingsanalyse totaal overbodig. Voor professionals met ervaring spreken veel besluiten voor zich.

Organisatorische omgeving voor integratie. Het doel van het procesgebied organisatorische omgeving voor integratie is het realiseren van een infrastructuur voor Integrale Product en Proces ontwikkeling (IPPD) en het managen van de mensen die deze infrastructuur gebruiken. Door een geïntegreerde infrastructuur kunnen de leden van een integraal team met elkaar communiceren op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier.
 

CMMI niveau 4: Gemanaged

Stoppen op niveau 3 is niet slim omdat juist niveaus 4 en 5 het nuttigst zijn voor een organisatie. Het zijn de niveaus waarmee een bedrijf zich daadwerkelijk kan onderscheiden van de concurrent. Voor offshore leveranciers die op vaste prijs basis werken is niveau 4 en 5 van levensbelang. Wanneer een leverancier deze niveaus niet doorvoert, is het nauwelijks mogelijk een wat grotere organisatie aan te sturen.

Op CMMI niveau 4 zijn er twee procesgebieden

Organisatorische proces calculatie (process performance). Het doel van organisatorische proces calculatie is het vergaren van kwantitatieve data (bijv. het aantal fouten per project) waarmee projecten onderling kunnen worden vergeleken. Dat is voor het management handig om te weten omdat het met deze gegevens projecten kan aan- of bijsturen. Uiteindelijk zeggen deze cijfers wat over de kwaliteit van een software project.

Kwantitatief project management. Het doel van kwantitatief project management is om een project te managen met kwantitatieve gegevens.

CMMI niveau 5: Geoptimaliseerd

Organisatie innovatie en implementatie. Dit procesgebied gaat over het eigen projectteam en het offshore projectteam. De gebruikers van een onderneming vallen er buiten. Het doel van organisatie innovatie en implementatie is het doorvoeren van innovatieve verbeteringen voor processen of bedrijfsproducten. Deze verbeteringen moeten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Praktijk analyse en oplossingen. Het doel van praktijk analyse oplossingen is het opsporen van de oorzaken van defecten en andere problemen en het ondernemen van actie daartegen, zodat ze in de toekomst niet meer voorkomen.
 

Succesvol managen van offshore software projecten

Over het managen van offshore software projecten en CMMI kwaliteitssysteem valt nog zoveel meer te vertellen. Dit artikel is het vervolg op een reeks over offshoring die de komende maanden gepubliceerd wordt.

Ben u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over offshore uitbesteden? In het bijzonder de nieuwe taken van bestaande medewerkers bij offshore outsourcing en voortgang binnen offshore projecten? Kent u nog Hans van Nek, de oprichter van Grote Beer, die zo’n beetje de uitvinder is van structuur achter ICT? Inmiddels is hij directeur van offshore bedrijf Lizatec met een softwareontwikkeling vestiging in het Russische Sint Petersburg. Met inbreng van zijn enorme ervaring heeft hij een glashelder boek over offshoring geschreven met kleurrijke anekdotes. Een boek dat iedere projectleider gelezen moet hebben voor hij aan het hachelijke avontuur offshore outsourcen begint.

Heeft u vragen dan kunt u gebruik maken van het reactieformulier of een mail sturen naar info@managementkennisbank.nl.

Artikel downloaden

Hoe offshore projecten managen via CMMI kwaliteitsmanagement systeem.pdf
(Hoe offshore projecten managen via CMMI kwaliteitsmanagement systeem.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina