Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Waarom IFRS en voor wie is het bedoeld?

Inhoudsopgave:

  1. Wat is de betekenis en definitie van ifrs of ias
  2. Wat is de betekenis en definitie van basel 2
  3. IFRS geldt niet alleen voor beursgenoteerde maar ook voor middelgrote mkb organisaties
  4. Uw omgeving zal binnenkort op ifrs anticiperen (code tabaksblat)
  5. Risicobeheersing door tijdig invoeren ifrs
  6. IFRS op juiste wijze invoeren loont
  7. IFRS implementatie gaat verder dan externe verslaggeving
  8. Financiële coaching bij implementeren ifrs noodzaak
     

Wat is de betekenis en definitie van IFRS of IAS

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards en is de nieuwe accounting methode voor de toekomst, die de risicobeheersing van bedrijven en aansprakelijkheid van bestuurders transparant moet maken. Vanaf 2005 zullen alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de EU hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen conform IFRS. Misschien heeft u wel eens gehoord van IAS. Wat is dat nu weer en wat heeft dat met IFRS te maken (code tabaksblat)?

IAS zijn de Internationale Accounting Standards, de internationaal ontwikkelde standaarden voor verslaggeving. IFRS is de opvolger van IAS. Niet alleen Europa heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze standaarden, ook landen als Australië, Japan, Canada en de VS zijn vanaf het begin hierbij betrokken geweest. Thans wordt IAS door maar liefst 91 landen ingevoerd.

Transparantie kapitaalmarkt en kredietwaardigheid

IFRS zorgt voor meer transparantheid door andere waarderingen en uitgebreidere toelichtingen in de jaarrekening. Bijvoorbeeld: één van de verschillen met de bestaande regels is dat IFRS uitgaat van “Fair Value”, marktwaarde. Dit is een groot verschil met de boekwaarde die in de oude regels werd gehanteerd. De jaarrekeningen zijn op deze manier wereldwijd goed te vergelijken.
IFRS zal ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven op de kortere termijn van belang gaan worden door het veranderende winst- en vermogensbegrip. Met name de impact op de kredietwaardigheid, mede vanwege de vernieuwde regelgeving voor banken (Basel 2), is hier de oorzaak van. Zie ook: Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren met invoering van IFRS.

Wat is de betekenis en definitie van Basel II

Basel II is de aanduiding voor het Basel II Capital Accord voor een nieuwe reglementering voor het geld- en kredietwezen.
In het kort komt het erop neer dat de banken voor ieder krediet moeten vaststellen wat het kredietrisico is. Al naar gelang het risico moet een bepaald bedrag als zekerheid bij de Nederlandsche Bank worden aangehouden. Iedere debiteur wordt dus in een bepaalde risicoklasse ingedeeld (rating).
Om deze rating goed te kunnen doen, zullen de banken o.a. eisen, dat de beschikbare informatie van de debiteuren meer en meer uniform wordt aangeleverd, zodat deze ook onderling vergelijkbaar is. Aanlevering van de informatie zal gestandaardiseerd worden door middel van IFRS.

IFRS geldt niet alleen voor beursgenoteerde maar ook voor middelgrote MKB organisaties

Er zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden:
1.  Beursgenoteerde vennootschappen en / of financiële instellingen en hun dochterondernemingen.
Deze groep moet voor 2005 IFRS hebben geïmplementeerd. De meeste van deze ondernemingen zijn groot en hebben veelal complexe problemen. Als het goed gaat zullen de meeste bedrijven de implementatie wel (bijna) achter de rug hebben.

2.  Ook voor ondernemingen zonder beursnotering, zoals grote tot middelgrote MKB bedrijven kunnen er goede redenen zijn om voor toepassing van IFRS te kiezen. Lees ook: Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren met invoering van IFRS. Ondanks dat het nu nog niet verplicht is voor deze bedrijven zijn de volgende argumenten denkbaar om IFRS wel in te voeren:
a.  omwille van het imago, het kan belangrijk zijn om mee te doen met de grote beursgenoteerde ondernemingen;
b.  kostenreductie van het financiële apparaat. (15% tot 20%  behoort tot de mogelijkheden);
c.  transparante prestatiemeting mogelijk tussen dochters en met name buitenlandse deelnemingen;
d.  bij een hoge financieringsbehoefte is het mogelijk om lagere bancaire kosten te bedingen als gevolg van Basel II;
e.  een goede mogelijkheid om te blijven benchmarken, met name met de beursgenoteerde concurrenten.

3.  Voor alle overige ondernemingen gelden in feite dezelfde argumenten als hierboven genoemd. De omzetting naar IFRS zal overwegend plaatsvinden als gevolg van eisen van de banken in het kader van de Basel II rating. Zie ook: Credit management: Banken wentelen Basel 2 op uw krediet af.

Uw omgeving zal binnenkort op IFRS anticiperen

Belastingen en IFRS
Onder IFRS zullen bijvoorbeeld veel in het verleden opgebouwde voorzieningen vrijvallen. Dit zal voor een aantal bedrijven een veel hogere winst opleveren, dan andere jaren. Anderzijds zullen sommige kosten die in het verleden vroegtijdig genomen zijn alsnog moeten worden geactiveerd.  Gelukkig zijn de gevolgen voor de te betalen belasting nihil, want de fiscale jaarrekening volgt voorlopig nog de huidige fiscale regels. Het enige wat verandert is de bedrijfseconomische jaarrekening.

Concurrentie en IFRS
Als uw concurrenten overstappen op IFRS en u zou dat niet doen, dan kunt u zich niet meer vergelijken met uw concurrenten.

Leveranciers en IFRS
Het zou kunnen dat uw leveranciers eisen stellen aan uw boekhouding, maar als ze dat nu ook niet doen, is het niet waarschijnlijk dat daar iets aan verandert. Bij onderzoek naar uw kredietwaardigheid is het goed mogelijk dat uw leveranciers (IFRS) eisen stellen.

Klanten en IFRS
Het is aannemelijk dat klanten hun eisen bijstellen, in het kader van toegenomen kwaliteit van de verslaglegging en transparantie in de markt.

Personeel en IFRS
De manier van prestatiemeting zal veranderen als gevolg van nieuwe definities en ratio’s. IFRS heeft dus rechtstreeks invloed op de beoordelingen (en dus de salarissen!) en gratificaties. Bovendien zullen de pensioenregelingen herbezien moeten worden, omdat de waardering van de pensioenen op de balans heel anders zal zijn dan onder de oude regelgeving.

Financiële gevolgen IFRS en risicopositie
Als u een krediet heeft of wilt zal uw bank verwachten dat u de verschillen tussen uw huidige jaarrekening een  IFRS kunt specificeren. In het kader van de Basel II rating zal afhankelijk van de beoordeling van de bank de prijs voor krediet gaan veranderen. Als u een goede rating krijgt dan kunt u zich veel geld aan rente besparen.

Risicobeheersing door tijdig invoeren IFRS
Wettelijk heeft u alleen een verplichting om op IFRS over te gaan, als u een beursgenoteerde onderneming bent. Ondanks dat u dat niet verplicht bent, zijn er genoeg redenen aan te dragen om toch op korte termijn over IFRS te gaan nadenken.

IFRS geeft zicht op aangepaste kredietrating door banken
De banken gaan over op Basel II met ingang van 1 januari 2008. In de voorafgaande drie jaar moeten ze echter wel vergelijkende cijfers opbouwen. De meeste banken zijn nu al in een vergevorderd stadium met de invoering van Basel II vanaf 2005. Ook voor IFRS is het belangrijk om vergelijkende cijfers te hebben, daarom zijn de meeste beursgenoteerde bedrijven op tijd klaar met de invoering en hebben ze vergelijkingen met 2003 en vaak ook vroegere jaren. Op zeer korte termijn zal uw bank beginnen met de beoordeling van de kredietrisico’s en met de rating van u als klant. Op dat moment is het belangrijk dat u zo hoog mogelijk eindigt omdat u dan een zo laag mogelijke rente betaald voor uw krediet. IFRS kan  bijdragen  aan een  grotere transparantie en vergelijkbaarheid en  zal dus een bijdrage leveren  aan een lage rentelast. U bespaart veel kosten op met tijdige invoering van IFRS en op de juiste wijze georganiseerd. Zie ook: Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten.

Klanten willen een betrouwbare partner

U wilt graag een professioneel imago hebben. Een van uw visitekaartjes is de jaarrekening. De jaarrekening wordt vaak als publiciteitsmateriaal gebruikt en geeft een goed beeld van uw onderneming. U kunt uw jaarrekening naar al uw klanten sturen. Uiteraard moet zo’n boekwerk er dan professioneel uitzien. Niet alleen moet het mooi zijn om te zien , maar de hele opzet van de cijfers moet er ook professioneel uitzien. Een professionele uitstraling krijgt uw jaarrekening als u zich aan IFRS regels houdt. U bent dan als het ware al internationaal en goed toegerust op de toekomst.

Benchmarken en transparantie als visitekaartje

U wilt een belangrijke speler op de markt blijven. Ook dan is een professioneel imago van groot belang. Bovendien wilt u uw concurrenten goed in de gaten kunnen houden en blijven benchmarken. Dat kan alleen als u appels met appels vergelijkt. IFRS zorgt voor transparantie en vergelijkbare cijfers, nationaal en ook internationaal. Die transparantie is ook belangrijk binnen uw concern, als u dochters heeft of buitenlandse deelnames wilt u hun prestaties kunnen vergelijken. Met IFRS krijgt u vergelijkbare cijfers.

IFRS op juiste wijze invoeren loont

Uiteraard zal de invoering van IFRS tijd en geld gaan kosten, maar op de langere termijn zal zich dat terugbetalen in een besparing op de kosten van uw totale organisatie. Dit komt omdat uw totale organisatie met IFRS te maken krijgt en dus zal uw totale organisatie door deze aanpassingen kunnen verbeteren. Er zijn vier belangrijke raakvlakken te onderscheiden:

1. De verslaglegging en verslaggeving. De manier waarop waardering en winst worden bepaald verandert en ook het tijdstip van verwerking van kosten en opbrengsten kan veranderen. Daardoor komt de jaarrekening er anders uit te zien.

2. De systemen en processen. Door de uitgebreidere informatievereisten moeten vaak de processen en systemen worden aangepast. Er kan dan direct worden bepaald of deze systemen en processen nog wel adequaat zijn voor de huidige tijd.

3. De business. Ratio’s zullen veranderen, maar ook contracten moeten worden bekeken of ze nog wel voldoen aan de nieuwe regels. Verzekeringen moeten worden doorgespit. Financieringsovereenkomsten moeten worden herzien. Kortom er zal een hoop veranderen met de mogelijkheid tot verbetering.

4. De medewerkers. De manier van prestatiemeting als gevolg van nieuwe definities en ratio’s zal veranderen. Dit heeft direct invloed op beoordelingen, bonussen en gratificaties. Daardoor heeft IFRS ook direct invloed op de salarissen en pensioenen.

IFRS implementatie gaat verder dan externe verslaggeving

Om uw implementatie kosten in de hand te houden is het van belang om de implementatie goed te plannen. Laat dit niet volledig over aan uw financiële afdeling, want deze gaat ondersneeuwen in het werk en de uiteenlopende issues. Bovendien is IFRS zoals uit bovenstaande opsomming blijkt een zaak voor de gehele organisatie en niet alleen uw financiële administratie. Om goed te kunnen plannen is een zorgvuldige analyse van de mogelijke gevolgen noodzakelijk. Zie ook: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan. Daarnaast moeten de aanpassingen worden uitgevoerd en getest. Als laatste moeten de medewerkers indien nodig worden opgeleid.

Financiële coaching bij implementeren IFRS noodzaak

IFRS project beter zelf doen met professionele begeleiding dan uitbesteden

Uitbesteden is geen optie, want uiteindelijk moet u het zelf kunnen doen, u wilt tenslotte niet ieder jaar weer opnieuw een adviseur inhuren om een trucje te doen. Er zijn echter een aantal factoren waarmee u rekening moet houden en gespecialiseerd werk dat verzet moet worden. Een betrouwbare adviseur is dan geen overbodige luxe. In de eerste plaats kan hij u werk uit handen nemen. In de tweede plaats behoedt hij u voor fouten. In de derde plaats voorkomt hij dat u werk doet dat niet nodig is. Het is belangrijk dat u kiest voor een onafhankelijke coach / specialist, die tevens beschikt over voldoende kennis, zodat al uw zaken goed opgepakt kunnen worden. Uw accountant mag dat niet zijn, want hij moet uw jaarrekening controleren en mag dus geen advieswerkzaamheden uitvoeren in verband met diezelfde jaarrekening. Wel zal u moeten overleggen met uw accountant in verband met de controle.

Inhuur IFRS expertise zonder meer aan te raden

Het zal duidelijk zijn, dat er voldoende redenen zijn om over te stappen op IFRS, ondanks dat u dit nu nog niet verplicht bent. Om deze implementatie goed te kunnen doen kunt u het beste gebruik maken van een onafhankelijke coach / specialist, die u door alle stappen van het proces begeleidt en bijstaat. Zie ook: Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten.

Bij verdere vragen of informatie kunt u ook altijd gebruikmaken van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Waarom IFRS en voor wie is het bedoeld.pdf
(Waarom IFRS en voor wie is het bedoeld.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina