Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten

Inhoudsopgave:

 1. Zelf implementeren ifrs voor mkb en grote bedrijven 
 2. Fasering ifrs project voor mkb en grote bedrijven 
 3. De kritieke succesfactoren van invoeren ifrs 
 4. Risicofactoren bij invoeren ifrs 
 5. Templates, tooling en financiële coaching bij ifrs en basel 2
 6. Kwalificaties, competenties en organisatie bij ifrs projecten
 7. Wat zijn de kosten en baten bij ifrs
 8. Heldere aanpak leidt tot succes bij invoering ifrs
   

Zelf implementeren IFRS voor MKB en grote bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven die laat aan de IFRS implementatie zijn begonnen zagen hooguit kans om de minimale rapportage eisen te implementeren. Tijd voor de transitie van de processen en systemen zal er niet zijn geweest en dit betekent verhoogde risico’s voor de sturing en beheersing van de financiële planning en performance en het verkrijgen van de goedkeurende verklaring van de accountant.

Niet beursgenoteerde ondernemingen die vrijwillig IFRS willen invoeren hoeven niet op 1 januari 2005 klaar te zijn. Zij genieten het voordeel van de remmende voorsprong. Zie ook: Waarom IFRS en voor wie is het bedoeld? In dit artikel wordt ingegaan op de behoefte aan best practices en degelijke oplossingen om IFRS tegen de laagste kosten en met maximale zekerheid in te voeren bij risicobeheersing.

IFRS ……dat doen we even

IFRS doe je niet eventjes. Men mag de impact op de organisatie niet onderschatten. Generaliserend zijn er drie belangrijke succesfactoren bij het implementeren van IFRS. In de eerst plaats kennis en tijd. Neem de tijd om de kennis op te bouwen en om vervolgens de transitie uit te voeren. Zelf doen geniet uiteraard de voorkeur. Gebruik idealiter alleen de kennis van externe deskundigen op die momenten dat u ze werkelijk nodig heeft. Wel dient u er rekening mee te houden dat er binnen uw bedrijf weinig of geen ervaring voorhanden is met IFRS. Het is dus zaak dat u op zoek gaat naar deskundigen op dit gebied, die verder kijken dan alleen de regelgeving.

IFRS is van invloed op alle niveaus van de organisatie

Naast tijdwinst en opbouw van kennis, is de wijze van communicatie tussen alle betrokkenen zowel intern als extern een derde belangrijke succesfactor.
Met de inrichting van bovenstaand communicatiemodel houdt men rekening met het feit dat IFRS van invloed is op alle niveaus van een organisatie. Door IFRS kunnen de cijfers en hiermee de prestatiemeting aanzienlijk veranderen. Zodanig, dat zij achteraf onherkenbaar zijn geworden. Dit stelt het management voor een dilemma. Een onderneming is niet goed stuurbaar als de prestaties onherkenbaar zijn.

Het is daarom onverstandig om IFRS tot probleem van alleen de financiële staf te maken. De impact op de business kan dusdanig groot zijn dat de directie en het voltallige management team hier aandacht aan moeten schenken. Inzicht in de gevolgen van IFRS op de bedrijfsvoering en de wijze van implementeren hiervan is een interactief proces. Een goede communicatie staat aan de basis van een succesvol IFRS project.

Fasering IFRS project voor MKB en grote bedrijven

Afhankelijk van de situatie wordt een IFRS project in 3 tot 5 fases verdeeld. Verschillen in aanpak tussen de diverse implementatie systemen zijn aan het begin van een project en in de fasering van de uitvoering. De meeste deskundigen zijn het er over eens dat vooral eerst gediagnosticeerd moet worden zodat men over de impact van IFRS op de hoogte is voordat men start. Elk implementatie systeem houdt er rekening mee dat de ingevoerde IFRS regels enige nazorg nodig hebben en bovendien door de accountant geaudit moet worden voordat men het project afsluit. Het fasemodel ziet er als volgt uit.


In bovenstaand fasemodel zijn ook de communicatiestromen ingetekend die zijn toegelicht in bovenstaande paragraaf. Hierna volgen de afzonderlijke fases van het uitgebreide model en informatie over de inzet van juiste tooling en kennis om zelf een goede organisatie op te zetten.

De IFRS diagnosefase om niet alleen de consequenties voor externe verslaggeving inzichtelijk te krijgen

De diagnosefase is de belangrijkste fase. Desondanks nemen weinig organisaties de tijd om de impact die IFRS op hun organisatie zal hebben in voldoende mate en met de nodige diepgang te analyseren. Men moet niet alleen de verschillen tussen IFRS en de huidige verslaglegging in deze fase bepalen maar ook kunnen aangeven wat de impact is die IFRS heeft op de interne en externe rapportage, de primaire bedrijfsprocessen, de in gebruik zijnde informatiesystemen, de werking van de administratieve organisatie en interne controles. Vooral moet de directie en het management in dit vroege stadium in staat worden gesteld om een gevoel voor de op handen zijnde veranderingen te ontwikkelen.

Met name in de diagnosefase is de inzet van efficiënte questionnaires als de RapidScan - zie ook het artikel: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan - en begeleiding door deskundigen die als coach adviserend en sturend kunnen optreden van groot belang. De coach kan het management helpen te ontdekken wat de invloeden van IFRS op het bedrijfsbeleid zijn. Speerpunten hierbij zijn:

 • financiële prestatiemeting en communicatie
 • innovatie van uw management informatiesysteem
 • het versterken van het relatiemanagement met uw financiers

Het resultaat van de diagnosefase moet zijn dat de directie en het management de contouren van IFRS goed hebben begrepen zodat van deze verworven kennis op goede wijze gebruik kan worden gemaakt in de planningsfase.

De IFRS planningsfase om impact en verschillen inzichtelijk te maken en te vertalen naar een realistische tijdsplanning

Bij IFRS zit het venijn in het detail. In de planningsfase moet het inzicht van de gevonden implicaties uit de diagnosefase nader worden uitgediept. Alle inspanningen moeten nu zijn gericht op het verkrijgen van een meer kwantitatief inzicht in de gevolgen van de gevonden verschillen voor de organisatie.

Er worden vele quick scan methoden aangeboden. Alleen de RapidScan  beschikt over de mogelijkheid om naast het vinden van verschillen tussen de huidige Dutch GAAP en IFRS deze punten in elke volgende fase van het conversieproces vast te houden en te verdiepen. Voor de planning moeten de implicaties voor de interne processen en systemen, die tijdens de impactanalyse werden onderkend, gedetailleerder worden uitgewerkt zodat men een juiste inschatting kan maken van de te nemen acties. Aan de hand hiervan wordt de vereiste capaciteit voor de rest van het project inzichtelijk.

Vervolgens moet nu een eerste handmatige omrekening van de huidige jaarrekening op basis van IFRS grondslagen plaatsvinden. Handig zou zijn om zelfs twee jaarrekeningen te nemen omdat de vergelijking van twee opeenvolgende jaren een beter inzicht verschaft dan de conversie van slechts een jaarrekening.

Een niet onbelangrijk onderdeel bij een IFRS conversie zijn mogelijke aanpassingen op diverse contracten als pensioenverplichtingen, arbeidscontracten, winstdelingsregelingen, sommige verkoopcontracten, lease- of huurovereenkomsten. Men moet een duidelijk beeld krijgen over de impact en de omvang van de werkzaamheden omdat dit een tijdrovende klus is die bovendien veel deskundigheid vereist.

Het resultaat van de tweede stap in het conversieproject moet zijn, dat men een gedetailleerde projectplanning heeft voor het inzicht in de vereiste mankracht en de vaktechnische eisen die men aan betrokken medewerkers moet stellen. Nu pas kan men de feitelijke kosten van een project kwantificeren en wordt het mogelijk om afwegingen te maken tussen zelf doen en uitbesteden. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de tijdslimiet die de organisatie rest om IFRS in te voeren.

De IFRS ontwikkelfase om organisatie in detail voor te bereiden op de implementatie

In deze fase moeten meerdere projectgroepen worden opgericht die de feitelijke aanpassingen op de diverse processen en systemen uitwerken. Dit zijn onder anderen:

 • definitief innemen van standpunten ten aanzien van de praktische toepassing van de nieuwe IFRS waarderingsgrondslagen; 
 • aanpassen van de reporting manual op basis van deze standpunten; 
 • opstellen van een reporting pack voor de jaarrekening;
 • modelleren van boekingsrichtlijnen en aanpassingen grootboek; 
 • daar waar nodig modificaties van de administratieve organisatie en aanpassingen van interne controle maatregelen aanbrengen; 
 • automatiseringsoplossingen uitwerken; 
 • alle contracten doorlopen die in de voorafgaande twee fases zijn aangewezen om te worden onderzocht om te worden aangepast.

Dit is maar een klein deel van de te nemen acties. Bedenk dat een multi projectaanpak specifieke eisen stelt aan uw organisatie. Versterk uw projectorganisatie met een onafhankelijke deskundige die uw business kent en u van de specifieke expertise en tooling als de RapidScan voorziet. Hij is in staat om vanuit een overkoepelende positie op maat en kostenefficiënt uw conversieproces te regisseren.  

Een niet onbelangrijk aandachtspunt in deze fase is de wijze waarop men de wijzigingen afstemt met de accountant. Ook accountantskantoren worstelen met het kennismanagement van de IFRS regelgeving. Men zal in veel gevallen nog geen definitief standpunt willen innemen om af te wachten wat de ervaringen zijn in andere projecten. Deze houding kan uw project aanzienlijk vertragen. Goed overleg en een strakke planning waar ook de accountant zich aan heeft te houden biedt hierbij uitkomst.

De IFRS uitrolfase met daadwerkelijke implementatie

Uiterlijk in de uitrolfase zullen de meeste medewerkers te maken krijgen met IFRS. De gekozen oplossingen kunnen worden geïmplementeerd door het uitvoeren van de voorgenomen veranderingen en het informeren of trainen van de betrokken medewerkers.

U zult in deze aanloopfase ook er voor moeten zorgen dat alle vergelijkende cijfers per periode geconverteerd worden. Ook moet de beginbalans worden omgezet naar IFRS. Hierbij moet worden gebruik gemaakt van de meest recente richtlijnen die medio 2004 verschijnen. Dit geldt overigens nog niet voor de richtlijn 32 en 39 inzake financiële instrumenten. Deze definitieve regeling van deze laatste twee volgt later in 2004.

Nog in het lopende boekjaar ter voorbereiding op het komende jaar waar IFRS volledig wordt ingevoerd moeten de budgetten voor het komende jaar worden omgerekend naar IFRS. Ook kunnen de interne rapportages nu worden aangepast en moeten de veranderingen met name met het management worden doorgenomen. Immers de prestatiemeting is anders geworden en moeten de consequenties hiervan worden afgestemd.

Uiterlijk in de uitrolfase zijn alle implicaties met betrekking tot de performance meting bekend. Het is nu tijd om standpunten in te nemen ten aanzien van de externe communicatie. Bij beursgenoteerde ondernemingen betreft dit in de eerste plaats de communicatie met analisten c.q. de kapitaalmarkt. Niet beursgenoteerde bedrijven zullen uiterlijk in deze fase er verstandig aan doen om de implicaties met de bank te bespreken. Immers IFRS verlengt in de meeste gevallen de balans en hierdoor kan de solvabiliteit achteruit gaan. Dit in combinatie met het gewijzigde winstbegrip zal dit zijn uitwerking hebben op de bankrelatie. Zie ook: Aanpak en tools om IFRS implementatie en Basel II te combineren.

Nazorgfase als start van een betrouwbaar kredietplafond

De laatste fase van het IFRS conversieproject strekt zich uit van het openen van de onderhandelingen met uw bank inzake de implicaties van IFRS op uw kredietwaardigheid tot aan het opstellen van de eerste jaarrekening volgens IFRS en het opstellen van de eerste tussentijdse interne rapportage.

De invoering van IFRS verandert uw performance meting. Alleen al daarom is het noodzakelijk om de contracten met uw financier(s) te evalueren. Omdat nagenoeg tegelijk met de komst van IFRS de banken op basis van de Basel II regelgeving een nieuw kredietbeoordelingssysteem in gebruik nemen is het noodzakelijk om eerst zelf inzicht te krijgen in de gevolgen van de nieuwe rating door uw bank. Lees ook het artikel: Credit management: Banken wentelen Basel 2 op uw krediet af.

In deze fase kan ook blijken dat er nog behoefte is aan aanvullende hulpmiddelen. Een goed voorbeeld hiervan is de berekening van een betrouwbare stelpost voor de pensioenlast bij die ondernemingen die een eigen Stichting Pensioenfonds hebben. Immers de feitelijke kosten van de Stichting, zijnde de contante waarde van de pensioenverplichtingen verminderd met de economische waarde van de beleggingen, zouden door de moeder moeten worden verwerkt in haar jaarrekeningen. In aanmerking genomen dat de actuariële berekeningen pas na vaststellen van de jaarrekening gereed zouden kunnen zijn, zou men een wiskundig rekenmodel willen gebruiken om zelf een stelpost te berekenen.

In elk geval zal in de nazorgfase de externe communicatie het intensiefst worden. Mits het project goed gemanaged wordt, heeft de interne afstemming gedurende de hele looptijd van het project plaats gevonden. Het resultaat van de laatste fase is het evalueren van het project en afsluiten hiervan.

De kritieke succesfactoren van invoeren IFRS

Tot nu toe zijn er reeds een aantal belangrijke aandachtspunten en succesfactoren genoemd. De belangrijkste waren tijd, kennis en de wijze van communicatie Vergeet bovendien niet dat zekerheid bij de invoering en lage kosten worden bereikt door gerichte inzet van een externe onafhankelijke deskundige en tooling als de RapidScan, zie ook: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan. In deze paragraaf komen nog enkele belangrijke punten aan de orde die onderkend zijn bij succesvol doorgevoerde conversies.

Het IFRS programma management

Veel bedrijven hebben een programmamanager uit hun eigen organisatie benoemd die gedurende het gehele project werd vrijgemaakt voor de aansturing van de IFRS conversie. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf is uiteraard de workload van deze functionaris. Desondanks moet men toch rekening houden dat de belasting ook bij kleine projecten aanzienlijk is en snel tot 2 a 3 dagen per week gedurende minimaal een half jaar kan oplopen. Een organisatie moet zich wel realiseren wat het betekent als men een hooggekwalificeerde medewerker, of soms meerdere, gedurende een langere periode uit de roulatie haalt. 

Het lijkt een open deur, maar kennis en kunde voor alle betrokkenen is een belangrijke succesfactor bij de implementatie van IFRS. Maak niet de fout om de kennis van de IFRS regelgeving te verwerven via seminars die veelvuldig door aanbieders van ondersteunende diensten worden aangeboden. Een degelijke opleiding is vereist. Workshops zijn eerder geschikt om kennis te maken me de materie. Alle grote accountantskantoren bieden goede opleidingen aan die zij doorgaans bij het NIVRA of het NOVA inkopen.

Laat de meest betrokken functionarissen van de financiële afdelingen een complete opleiding volgen. Voor alle overige functionarissen bestaan er kortere cursussen die een goed overzicht verschaffen van de veranderingen. Zorg ten slotte voor specifieke training on the job, desnoods door externe deskundigen,  zodra functionarissen met speciale taken worden belast.

Goede voorbereiding bij IFRS is het halve werk

Ook deze stelling lijkt een open deur. Er zijn helaas vele projecten die hier te weinig of soms überhaupt geen aandacht aan hebben besteed. Begin niet aan een IFRS conversie zonder een goede impact analyse. Dit soort werk is dusdanig specialistisch dat het verstandig is om gericht externe hulp in te schakelen. Immers pas achteraf, meestal te laat, blijkt dat men zelf in kennis te kort schoot om de juiste inschattingen over het project te kunnen maken.

In de meeste gevallen zal uw accountant u in hoofdlijnen reeds hebben gewezen op de implicaties die IFRS voor uw organisatie heeft. Uw accountant mag echter uit hoofde van zijn beroepsregels geen uitvoerend werk verrichten. Hij mag u wel adviseren over de wijze waarop u IFRS kunt invoeren. Het is de vraag of het niet verstandiger is om uw accountant niet in verlegenheid te brengen door zijn taken van de controle  en uw taken en verantwoordelijkheden over de implementatie strikt gescheiden te houden. Immers er zijn onbetwistbaar tot op zekere hoogte tegenstrijdige belangen, zie ook: Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren met invoering van IFRS.

Communicatie, communicatie, communicatie……

Communicatie is dusdanig belangrijk dat ondanks het feit dat er al meerdere keren op is gewezen dit nogmaals wordt benadrukt. U zult moeten communiceren met uw eigen medewerkers over de interpretatie van de gewijzigde prestatie indicatoren. Ook kunnen er implicaties zijn voor de arbeidsvoorwaarden. Dit heeft alles te maken met stuurbaarheid van uw onderneming en motivatie van uw medewerkers.

Bij de externe communicatie is die met de financiers het belangrijkst. Ga er van uit dat velen tijdelijk niet meer goed weten wat de juiste prestatie indicatoren zijn voor uw bedrijfstak of onderneming.
Ook kan de communicatie met overige stakeholers van belang zijn. IFRS wordt een kwaliteitssysteem vergelijkbaar met ISO. Er kunnen derhalve grote toeleveranciers, afnemers of anderszins partijen zijn er belang aan hechten om met een bedrijf te maken te hebben die ook wat zijn transparantie betreft de ontwikkelingen bijhoudt.

Niet in de laats plaats willen wij u erop wijzen dan de communicatie met uw accountant van allergrootst belang is. Immers hij is degene die u moet certificeren en er alle belang bij heeft dat de conversie goed verloopt. Betrek uw accountant zo vroeg als mogelijk bij de conversie. En werk zo nauw als mogelijk met hem samen. Scheidt hierbij wel de rollen en belangen strikt van elkaar.

Risicofactoren bij invoeren IFRS

De belangrijkste risicofactor is “onderschatting” van de impact van IFRS. Met name directies maken zich hieraan schuldig. Men ziet IFRS niet als een kans maar als een last en laat daarom de afhandeling over aan de financiële staf. Zij zitten dan met een project waarvan zij weten dat de impact groot is en de kosten door hen moeilijk te managen zijn. De financiële staf schuift vervolgens dit probleem zolang mogelijk voor zich uit. Dit is een groot managerial probleem waarop men alert moet zijn. Het is verstandig als de financials, wanneer zij deze val herkennen, externe hulp erbij halen. Vreemde ogen kunnen soms meer bewerkstelligen.

De directe risico’s

Tijdsverspilling is een van de grotere directe risico’s. De oorzaak hoeft niet altijd binnen de eigen organisatie te worden gezocht. Ook de wijze van samenwerking met extern betrokken partijen zoals software leveranciers, taxateurs, actuarissen en niet te vergeten de accountant, kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Ook het tekort aan kennis is een direct risico. Afhankelijk van de aard en het niveau van de functie is een ander soort kennis verseist. Dit moet  goed gemanaged worden. Op alle niveaus moet kennis worden ontwikkeld. Hetzij direct via een cursus of studie of door kennisoverdracht on the job door externe deskundigen. Sommige bedrijven hebben een dusdanig grote workload dat het inhuren van extra deskundigen uitkomst biedt. Men moet dan echter wel toezien dat deze kennis niet vertrekt met de tijdelijke medewerker.

Het project is pas afgerond als er sprake is van een goedkeurende verklaring door de accountant. U heeft er niets aan als de accountant zich  meegaand opstelt. Dat zal ook niet gebeuren. Het niet kunnen verkrijgen van een goedkeurende verklaring is het grootste risico dat onder alle omstandigheden met een adequaat projectmanagement moet worden voorkomen, zie ook: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan.

De verborgen risico’s

Door miscommunicatie met betrokken partijen kunnen ongecontroleerde risico’s ontstaan. Wat te denken van de eigen medewerkers waarbij door IFRS idealiter de arbeidsvoorwaarden zouden kunnen worden aangepast. Dit zul je toch meer subtiel moeten spelen.

Een belangrijke kans op miscommunicatie loopt u met uw financier, doorgaans een bank. De relatie met uw bank berust voor een belangrijk deel op vertrouwen. De bank wil geïnformeerd worden over wat u doet, welke risico’s u loopt en dat u alle risico’s beheerst. IFRS leidt doorgaans tot een verlengde balans, waardoor de solvabiliteit onder druk kan komen, en een ander resultaat. Een slechter beeld kan voor de financiering nadelige gevolgen hebben. In een overgangperiode is het verstandig om met de bank afspraken over de kredietcondities te maken voor zo ver deze betrekking hebben op bancaire ratio’s. Deze veranderen immers.

Kredietwaardigheid en risicopositie tijdig bepalen met IFRS

Vergeet niet aandacht te besteden aan uw rating door uw bank, omdat dit in de eerste plaats u behoedt voor onverwachte nadelige gevolgen en u de kans biedt de bank- en kredietkosten te verlagen.

Templates, tooling en financiële coaching bij IFRS en Basel II

Bij de conversie is het handig om gebruik te kunnen maken van instrumenten zoals een projectplan, stappenplan, checklist, quick scan c.q. questionnaires. Dit soort hulpmiddelen worden door uw coach / adviseur gebruikt en zijn er om zijn kennis in het proces in te brengen.

Onderstaand ziet u een overzicht van de tools die door uw coach / adviseur kunnen worden gebruikt gedurende het conversieproces.

R@pidScan © Voor diagnostiek en verder onderzoek naar implicaties IFRS. Tevens rapportagetool.

 

Reconciliatie tool Voor omrekening van huidige rapportage naar IFRS. Dient voor de kwantificering van de gevolgen op de financiële analyse.

Pre-Rating© Een rating waardeert de economische situatie van een onderneming. Het resultaat bepaalt de kredietwaardigheid.

Bankrelatiemanagement Hiermee worden de zichtbare en verborgen bank- en kredietkosten in kaart gebracht. Samen met de uitkomst van de Pre-Rating©  wordt de informatie gebruikt bij de onderhandelingen met uw bank.

Zie ook: Aanpak en tools om IFRS implementatie en Basel II te combineren.

 

Kwalificaties, competenties en organisatie bij IFRS projecten

 

De eisen voor kwalificaties en competenties van medewerkers bij IFRS projecten zijn afhankelijk van de plaats in de projectorganisatie of de rol die men hierin vervult. Onderstaand geven wij een korte opsomming van taken die een medewerker in de diverse rollen moet vervullen. Hiervan kunt u gemakkelijker de eisen voor de kwalificatie en de competenties afleiden. Hierna volgt een voorbeeld van een projectorganisatie die zich in de praktijk heeft bewezen.

Programmamanager – op organisatie niveau:
• doorlopende advisering van het management;
• coaching en sturing van de projectmanagers;
• coördinatie samenwerking met accountant en overige externen;
• verleent medewerking bij de communicatie met de stakeholders;
• bekendheid met sturing van multi simultane en multi complementaire projecten.

Projectmanager – op management niveau:
• organiseren van de projectcondities;
• verantwoordelijk voor de projectbesturing;
• coaching sturing werkgroep leden;
• input van specialistische kennis in project;
• medewerking aan project communicatie.

Expertise management – op afdelingsniveau:
• input expertise bij afdelingen met een sleutelpositie – controlling, boekhouding, automatisering;
• vaktechnische ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden bij desbetreffende afdelingen; 
• leveren van meer capaciteit op deze afdelingen tijdens uitrol van wijzigingen op processen en systemen;
• uitvoeren van specialistisch werk zoals impairment, hedge accounting, gebruik van XBRL e.d.

Deelgebieden IFRS – op uitvoerend niveau:
• uitvoeren van werkzaamheden bij deelgebieden., zoals:
  o modificeren AO / IC;
  o modificeren reporting manual;
  o reconciliation rapportages voorafgaande boekjaren;
  o ondersteuning bij duale periode rapportage in 2004.  

De projectorganisatie van een IFRS project kan er als volgt uitzien:


 

Wat zijn de kosten en baten bij IFRS

Invoeren IFRS betaalt zich terug in risicomanagement, kredietwaardigheid en een verbeterd informatieverzorgend systeem

Met de komst van Sarbanes Oxly (SOC), code Tabaksblat en andere maatregelen ten dienste van wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en financiering van de vennootschap, is bestuurlijk Nederland druk doende met het inzichtelijk maken van risicoposities. IFRS leent zich perfect om zowel de interne als externe verslaggeving volgens algemene standaarden in te richten, zodat sturingen en controle op een uniforme wijze uitgevoerd kan worden.

Een meer aanwijsbare winst levert het gelijktijdig raten van de organisatie op aan een IFRS project. Met rating wordt bedoeld de beoordeling door een bank of externe deskundige waarbij de economische prestatie wordt gemeten waarvan het resultaat beslissend is voor de kredietwaardigheid. De veranderingen van IFRS hebben hun directe weerslag in de solvabiliteit en rentabiliteit van de onderneming. Of de prestaties afnemen of juist meer dan gemiddeld verbeteren onder IFRS, beide situaties geven kansen om de kosten voor bancaire diensten en leningen voordeliger te regelen. Zie: Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren met invoering van IFRS

Tot slot heeft een invoering niet alleen betrekking op de technische consequenties van de nieuwe rapportagemethode. Het gaat verder. IFRS brengt voor uw organisatie reële mogelijkheden om door middel van structurele aanpassingen van uw informatieverzorgende systemen een sterkere organisatie neer te zetten.

De directe kosten

De directe kosten zijn rechtevenredig met de mate van inzet van externe deskundigen en de behoefte aan systeemaanpassingen. Deze kosten zijn dan ook het makkelijkst te managen door een gedegen management van het IFRS conversieproject met behulp van een coach. Deze coach wordt alleen dan ingezet als er behoefte is aan ondersteuning. Hij brengt kennis en tooling mee die het proces effectiever en efficiënter laten verlopen.

De indirecte kosten

Indirecte kosten ontstaan vooral door de inzet van je eigen personeel voor zover dit kosten voor overuren en of bijkomende onkostenvergoedingen betreffen. Deze zijn doorgaans bescheiden in omvang in verhouding tot de externe kosten.

Indirecte kosten voor externe deskundigen zoals de accountant kunnen wel ontstaan. Deze kosten zijn dan echter wel het gevolg van uit de hand gelopen projecten en kunnen voorkomen worden door goed programmamanagement. Soms kan het voordeliger zijn om in een goede externe programmamanager te investeren om ongecontroleerde kosten te voorkomen.

 

Heldere aanpak leidt tot succes bij invoering IFRS

 

Als u tijdig start met de invoering van IFRS verloopt de conversie beter, zijn de kosten het laagst en heeft vooral de organisatie meer de gelegenheid om aandacht te besteden aan de impact van de veranderingen. Het verdient de voorkeur om zoveel mogelijk een organisatie zelf de conversie te laten uitvoeren. Deze regel staat uiteraard op gespannen voet met de vereiste kennis van de regelgeving en de implicaties voor de processen en systemen. Om in deze behoefte te voorzien en over de juiste hulpmiddelen te beschikken raden wij aan een deskundige voor de begeleiding en coaching van de conversie hierbij te betrekken. Zie ook: Case: IFRS praktijkvoorbeeld van conversie en implementatie.

 • Start met een gedegen diagnose. Informeer je vooraf over de impact en gevolgen die IFRS op uw bedrijfsvoering zal hebben.
 • Sta eerst stil bij de gevolgen die IFRS op uw lopend beleid heeft. Nieuwe internationale performance-indicatoren,  gevolgen op de kapitaalmarkt, mogelijke implicaties voor uw personeelsbeleid e.d. vereisen doordachte acties.
 • Betrek een deskundige voor de counseling of sparring met directie en het management gedurende het gehele proces. Het spanningsveld tussen de belangen van diverse stakeholders en de discrepantie tussen sturen op hoofdlijnen en de vereiste aandacht voor details vereisen een aangepaste communicatie en ondersteuning van het management.
 • Zorg voor een adequaat programmamanagement. Laat de uitvoering van de projecten bij voorkeur aan uw eigen personeel over en gebruik de kennis en ervaring van de programmamanager voor de professionalisering van uw eigen projectorganisatie
 • Als er door welke omstandigheden dan ook vertraging of underperformance in de  projecten ontstaat, aarzel niet en grijp tijdig in. Audit dan uw organisatie van de conversie en voer verbeteringen door.

Voor meer informatie of vragen kunt u gebruik maken van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Programma om zelf IFRS te implementeren.pdf
(Programma om zelf IFRS te implementeren.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina