Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren met invoering van IFRS

Inhoudsopgave:

 1. IFRS als nieuwe en noodzakelijke prestatiemeting voor grote bedrijven en mkb 
 2. Kredietwaardigheid verbeteren met tijdige invoering ifrs 
 3. 'De wijze waarop u uzelf verantwoord’ is de vraag bij invoering ifrs 
 4. Andere mogelijkheden dan ifrs conversie om naleving van alle relevante wet- en regelgeving aan te tonen? 
 5. IFRS is meer dan financieel rapportagesysteem voor grote bedrijven én mkb 
 6. Hoe worden mkb en grote organisaties beter van ifrs? 
 7. IFRS analyseren met rapid scan: zelfdoen of uitbesteden
   

IFRS als nieuwe en noodzakelijke prestatiemeting voor grote bedrijven en MKB

Onderlinge vergelijkbaarheid en transparantie door IFRS

Als gevolg van vernieuwde Europese regelgeving voor de jaarverslaglegging moeten per 1 januari 2005 alle beursgenoteerde ondernemingen de internationale verslagleggingregels (IFRS) toepassen. Uit concurrentie overwegingen zullen spoedig ook internationale ondernemingen en grotere binnenlandse bedrijven gaan volgen. Immers onderlinge vergelijkbaarheid en transparantie van financiële en bedrijfsindicatoren worden belangrijker dan ooit tevoren door overheid, en stake- en shareholders. De nadruk bij invoeren IFRS ligt op risobeheersing, financiële planning, kredietwaardigheid en naleving alle relevante wet- en regelgeving.

IFRS betekent een ander begrip van winst en vermogen hanteren

IFRS betekent feitelijk een nieuw winst- en een andere vermogensbegrip. Organisaties kunnen zich op termijn niet aan deze nieuwe prestatiemeting onttrekken. Voor veel bedrijven is het niet zozeer de vraag of er overgegaan moet worden op IFRS, maar wanneer? In dit artikel worden een aantal argumenten aangereikt waarmee u deze afweging beter kunt maken.

Kredietwaardigheid verbeteren met tijdige invoering IFRS

De meeste managers hebben ondertussen meer dan eens van IFRS gehoord. Toch zijn er nog velen voor wie deze problematiek ten onrechte een ver-van-mijn-bed-show is.
 
Voor de meesten die zich een beetje in IFRS verdiept hebben, geldt waarschijnlijk dat deze problematiek onbemind is. Immers er zijn voldoende redenen te bedenken om IFRS niet in te voeren:

 • Het is alleen bestemd voor beursfondsen, wij zijn geen beursfonds, dus hoeven we niet al die moeite te doen.
 • Wij zijn niet zo geïnteresseerd in onze externe verslaggeving. Onze interne rapportage is veel belangrijker, want daar sturen we op. Deze hoeft niet te veranderen, dus wij hebben geen probleem.
 • De (externe) resultaten en vermogenspositie zullen veranderen onder IFRS, daar zitten wij echt niet op te wachten, want ons bedrijf en ons bedrijfsresultaat (intern) verandert daar niet door.
 • De kosten van de invoering zullen hoog zijn. Baten zijn er niet. Bovendien waar halen we de tijd vandaan om dit allemaal te implementeren.

Ondanks dit verweer begrijpt iedere manager wel dat IFRS zijn aandacht zal vragen. In dit artikel maken wij de strategische waarde van de invoering van IFRS voor u inzichtelijk en beantwoorden wij de vraag: wie kan dit?. U zult zien dat er ook voordelen zijn aan het invoeren van IFRS. Zie ook: Case: IFRS praktijkvoorbeeld van conversie en implementatie.

‘De wijze waarop u uzelf verantwoord’ is de vraag bij invoering IFRS

De strategische reden voor de Europese Commissie om IFRS in te voeren en voor alle beursgenoteerde fondsen verplicht te stellen, is de wens om binnen de EU een efficiëntere en meer transparante kapitaalmarkt te realiseren. Met IFRS realiseert men een gelijkschakeling van alle boekhoudregels in de diverse landen van de EU. De transparantie die hiervan uitgaat zal uiteindelijk zijn uitwerking op de financierbaarheid en risicomanagement van alle ondernemingen hebben. Het is op die grond slechts een kwestie van tijd wanneer ook uw onderneming zal overgaan op IFRS.

 

Andere mogelijkheden dan IFRS conversie om naleving van alle relevante wet- en regelgeving aan te tonen?

De meeste niet beursgenoteerde ondernemingen denken wellicht dat zij de ontwikkelingen zullen afwachten en voorlopig door kunnen gaan met de oude manier van rapporteren. Helaas komt in de praktijk hier weinig van terecht en neemt de druk van externen om uw beleid te verantwoorden toe.

IFRS, Nivra en financiële verantwoording

Een recente wetswijziging regelt dat elk Nederlands bedrijf vanaf 2004 mag kiezen tussen IFRS en de Nederlandse rapportage methode. Hieronder wordt verstaan het 9e boek BW plus de richtlijnen jaarrekeningen van het Nivra. De richtlijnen voor de jaarrekeningen van het Nivra, kort RJ, zijn nu al voor 75% gelijk aan IFRS. Een volledige aanpassing vindt in een hoog tempo tot circa 2007 plaats. Met andere woorden; doorgaan met de huidige werkwijze betekent voor u jaarlijkse aanpassingen van uw rapportage en uiteindelijk in 2007 IFRS conform rapporteren.

Banken eisen IFRS rapportage

Het is de verwachting dat tot 2007 uw bank opheldering zal vragen over de verschillen tussen uw rapportage volgens Nederlands recht en die van IFRS. Immers door de grote mate aan adaptie van de beursgenoteerde ondernemingen en hun talrijke dochters, alsmede van de grotere bedrijven, zijn de benchmarks die uw bank gebruikt vanaf 2005 meer en meer gebaseerd op IFRS.

Tijdig overgaan van Nederlandse rapportage naar IFRS bespaart enorm

Jaarlijkse omzetting van de Nederlandse rapportage naar IFRS kan dan nog wel tijdelijk door uw accountant worden verzorgd, dit betekent echter wel een aanzienlijke toename van de accountantskosten. Samengevat is het beslist aan te bevelen om te onderzoeken welke optie duurder is. Doorgaan op de huidige werkwijze, met als gevolg hoge kosten van jaarlijkse aanpassingen van uw jaarrekening en tijdrovende omzettingen voor de bank, met alle kostenconsequenties van dien of eerder overstappen op IFRS. Als u hierbij nog in aanmerking neemt dat IFRS ook voordelen biedt, dan begrijpt u waarom vele niet beursgenoteerde ondernemingen de overgang naar IFRS onderzoeken.

IFRS is meer dan financieel rapportagesysteem voor grote bedrijven én MKB

IFRS is niet alleen een externe verslaggeving techniek, en het is niet het feestje van de afdeling finance of dat van de externe accountant. Invoering van IFRS raakt nagenoeg alle processen van de organisatie voor grote én kleine bedrijven. Lees meer hierover in: Waarom IFRS en voor wie is het bedoeld? Er zijn vier belangrijke raakvlakken te onderscheiden:

 1. De verslaglegging en verslaggeving
  De wijze van waardering van de activa en passiva en het resultaat veranderen en de omvang van informatieverschaffing neemt aanzienlijk toe. Daardoor komt de jaarrekening er anders uit te zien.
 2. De systemen en processen.
  Door de uitgebreidere informatie-eisen moeten vaak de processen en systemen worden aangepast. Dit biedt de kans om te onderzoeken of deze systemen en processen efficiënter en effectiever te organiseren zijn.
 3. De business.
  Ratio’s zullen veranderen, maar ook contracten moeten worden bekeken of ze nog wel voldoen aan de nieuwe regels. Verzekeringen moeten worden doorgespit. Financieringsovereenkomsten moeten worden herzien. Kortom, er zal een hoop veranderen en daarmee kunnen verbeteren.
 4. De medewerkers.
  De manier van prestatiemeting als gevolg van nieuwe definities en ratio’s zal veranderen. Dit heeft direct invloed op beoordelingen, bonussen en gratificaties. Daardoor heeft IFRS ook direct invloed op de  beloningsstructuur.  De pensioentoekenningen kunnen bovendien een zeer grote invloed hebben op de resultaatontwikkeling.

De kosten van IFRS implementatie

De kosten van invoering van IFRS kunnen hoog zijn. Geschat wordt dat een gemiddelde organisatie moet rekenen op een half tot een heel manjaar, plus de kosten voor externe adviseurs. Beursgenoteerde bedrijven en hun dochterondernemingen hebben geen keuze: op 1 januari 2005 moeten zij over zijn op de IFRS standaarden. Andere ondernemingen hebben meer vrijheid om te bepalen of en wanneer ze over willen gaan op IFRS.

IFRS rendabel maken

Voor veel bedrijven  zijn de redenen waarom zij IFRS zouden kunnen invoeren  nog onduidelijk, maar dat er extra kosten zijn die de invoering met zich mee zal brengen is voor iedereen wel helder. Hoe deze kosten rendabel kunnen zijn kunt u ook lezen in: Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten. Ondernemingen die vrijwillig hun rapportagesysteem willen omzetten naar IFRS hebben de kans om veel te leren van de ervaringen van beursgenoteerde ondernemingen. Zij kunnen als het ware gebruik maken van de remmende voorsprong.

Hoe worden MKB en grote organisaties beter van IFRS?

Gelukkig biedt invoering van IFRS ruimschoots kansen. Wij maken hierbij onderscheid in drie belangrijke groepen. Die van:

 • concurrentievoordelen;
 • corporate governance; 
 • bankrelatiemanagement.

Met name het bankrelatiemanagement biedt ruimschoots kansen voor concrete kostenbesparingen. De kansen die door concurrentievoordelen en Corporate Governance kunnen worden benut zijn meer of minder zachte randvoorwaarden voor de kwaliteitsslag die IFRS realiseert.

Concurrentie voordelen IFRS door betere externe verslaggeving

De prestaties van de ondernemingen worden zowel nationaal als internationaal beter vergelijkbaar. Dit zal van invloed zijn op de prijs en de kwantiteit waarmee kapitaal kan worden aangetrokken. De toegenomen openheid zal niet alleen van invloed zijn op de ondernemingsfinanciering maar vooral op de concurrentieverhoudingen. De normen voor wat een goede prestatie is, zullen met andere woorden veranderen en dat zal zijn uitwerking hebben op het strategisch management.
Belangrijke ontwikkelingen voor strategisch management bij IFRS

 • impact op de financiële performance van ondernemingen;
 • scope van kapitaalverschaffers bankiers, aandeelhouders en analisten zal veranderen;
 • moeilijkere beheersbaarheid van de eigen resultaten en performance-indicatoren;
 • transparantie zowel nationaal als internationaal zal toenemen.

Corporate governance en verbeteren risico inventarisatie

Algemene verbetering financiële rapportage en performance indicatoren
Door de kwaliteitsverbetering van de financiële rapportage en de performance indicatoren zal de transparantie nationaal en internationaal toenemen. Daardoor kunnen primair de kapitaalverstrekkers maar ook de overige stakeholders meer vertrouwen krijgen in ondernemingen.

Klanten en leveranciers eisen meer financieel inzicht en informatie
Klanten en leveranciers willen ook steeds meer inzicht en informatie om bedrijven te kunnen vergelijken. Deze onderlinge vergelijking is tot op heden zeer lastig. Hebt u wel eens meerdere jaarrekeningen van bedrijven uit dezelfde bedrijfstak met elkaar vergeleken? Zoek en vind de verschillen. Financiële analisten en professionals hebben hier al de grootste moeite mee. Zie ook: Corporate Governance, Sarbanes Oxly & code Tabaksblat: hoe vindt de risico inventarisatie bij uw bedrijf plaats?

Bankrelatiemanagement en kredietwaardigheid bij Basel 2

Kredietwaardigheid en dreiging hogere rente in de hand houden
Bankrelatiemanagement wordt in de komende jaren belangrijker dan ooit. IFRS en de nieuwe veranderende regelgeving voor het bank en kredietverkeer Basel II zijn hier de oorzaak van.

Basel II raakt krediet plafond van grote en kleine bedrijven
Banken worden door de nieuwe regelgeving Basel II gedwongen om een verfijnder rating systeem dan dat vandaag de dag gebruikelijk is toe te passen. Rating is een doorlopende beoordeling van een zakelijke klant. Men meet het bedrijfsrisico, het financiële risico, het brancherisico en indien van toepassing nog het landenrisico. Om de financiële parameters mede voor het brancherisico vergelijkbaar te maken, zullen de banken de rapportage in IFRS bij alle kredieten eisen. Dit soort ratings worden vandaag de dag alleen voor zeer grote ondernemingen gedaan. Vanaf 2005 geldt dit voor alle ondernemingen, groot of klein. De toe te passen regelgeving van Basel II maar niet in de laatste plaats ook van IFRS zal er de oorzaak van zijn dat er veranderingen in de kredietwaardigheid optreden. Een lagere kredietwaardigheid zal in elk geval een hogere rente tot gevolg hebben en in vele gevallen ook afspraken over het inperken van het kredietplafond meebrengen. Op deze ontwikkelingen moet door elk management tijdig worden ingespeeld. Lees meer over deze problematiek in het artikel: Credit management: Banken wentelen Basel 2 op uw krediet af.

IFRS analyseren met rapid scan: zelfdoen of uitbesteden

Eerst inventariseren met een betrouwbaar analyse instrument

Voordat u aan een omvangrijk project als de implementatie van IFRS gaat beginnen, is het van groot belang om eerst vast te stellen wat er precies gedaan moet worden en welke veranderingen zullen optreden. Een eerste inventarisatie voorkomt dat u zich vertilt aan het project en ook dat u op de hoogte bent welke invloed IFRS op uw business zal hebben. Over een dergelijke impactanalyse kunt u meer lezen in: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan.

Zelf implementeren met IFRS expertise bespaart in alle opzichten

Om de kosten in de hand te houden, is inzet van de eigen organisatie onontbeerlijk. Maar vooral houdt u hiermee de belangrijke kennis binnen de organisatie en wordt u minder afhankelijk van derden. Sterker nog, maximale inzet van de eigen organisatie is een voorwaarde voor het succes van de implementatie. Het roer zoveel mogelijk in eigen hand houden, dat wil toch iedere ondernemer?

Financiële coaching en begeleiding management

Desondanks is gedeeltelijke uitbesteding vanwege de complexiteit aan te raden. Dit biedt ruime mogelijkheden voor kostenbesparingen en een beheerste en gestructureerde conversie. Bij verdere vragen of informatie kunt u ook altijd gebruikmaken van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren.pdf
(Kredietwaardigheid en corporate governance verbeteren.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina