Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Aanpak en tools om IFRS implementatie en Basel II te combineren

Inhoudsopgave:

 1. Invloed van ifrs / basel II op uw kredietwaardigheid 
 2. Bancaire kosten verlagen door invoering ifrs 
 3. Aanpak ifrs basel II met rapidscan en credit rating
 4. Uitvoering van een basel II pre rating 
 5. Extern advies bij ifrs en basel 2 loont
   

Invloed van IFRS / Basel II op uw kredietwaardigheid

Beursgenoteerde ondernemingen hebben toegang tot de kapitaalmarkt en genieten bovendien wegens hun lager risicoprofiel aanzienlijke rentekorting op hun bancaire kredieten. Niet beursgenoteerde ondernemingen daarentegen financieren verhoudingsgewijs meer met vreemd vermogen en hebben derhalve een hoger risicoprofiel voor kredietverstrekkers bij hun credit management. Gemiddeld betalen MKB bedrijven dan ook 15% meer rentelasten dan hun beursgenoteerde collega’s. Naar verwachting zal de invoering van Basel II de krediet kosten voor het MKB nog meer doen stijgen met alle gevolgen voor uw kredietwaardigheid en financiële planning.

Kredietverstrekkers zullen in de eerste plaats de neiging hebben om de financiële rapportage op basis van IFRS bij kredietaanvragen te eisen op grond van verdergaande standaardisering van de kredietaanvraag. Ten tweede zullen kredietverstrekkers IFRS eisen, omdat IFRS een nieuwe norm voor het vermogen en de resultaatbepaling introduceert, en men op basis van deze verbeterde prestatiemeting wil kunnen benchmarken.

De kans is groot dat dit nadelige gevolgen heeft voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van MKB bedrijven. Daarom vergeten wij bij de invoering van IFRS de indirecte invloed van Basel II niet.

Bancaire kosten verlagen door invoering IFRS

Indien u IFRS zou willen invoeren verdient het aanbeveling om de gevolgen hiervan eerst te inventariseren. Bij deze inventarisatie zullen de gevolgen van Basel II op uw bedrijfsvoering eveneens moeten worden onderzocht. De gevolgen van Basel II hebben betrekking op uw kredietwaardigheid. Inzicht in de wijzigingen van uw kredietwaardigheid op basis van de nieuwe Basel II regelgeving verschaft u slechts een pre rating dat voorafgaand aan een rating door uw bank kan worden uitgevoerd. De veranderingen die hier op u afkomen zijn buitengewoon complex. Corrigerende maatregelen kennen dan ook een lange implementatieperiode. Inzicht in de implicaties van Basel II biedt u bovendien ruimschoots kansen om uw bancaire kosten aanzienlijk te verlagen. Lees meer hierover in Credit management: Banken wentelen Basel 2 op uw krediet af!

Waarom uw accountant of het Kluwer handboek over invoering van IFRS u onvoldoende inzicht verschaffen?

Uw accountant of vakliteratuur als het Kluwer handboek voor de invoering van IFRS informeren u over structurele, reglementaire zaken die opgepakt moeten worden bij de invoering van IFRS. Mag het? Neen, het moet zelfs. Maar wat is hiervan de meerwaarde? Wat is de impact van IFRS op uw bedrijfsvoering?

Antwoorden op deze vragen verschaft u slechts een gedegen impactanalyse van de gevolgen van invoering van IFRS en een pre rating ten aanzien van de gevolgen van Basel II. Accountants en vakliteratuur hebben meer een signalerende functie, maar de daadwerkelijke invoering brengt veel praktische problemen en diepgaande waarderingsvraagstukken met zich mee.

Aanpak IFRS Basel II met RapidScan en credit rating

Verkenning, verdieping, vernieuwing en versnelling is te realiseren met behulp van de RapidScan, mits dit gecombineerd wordt met kennis van uw business en ervaring met IFRS conversies. Waardering en interpretatie zijn de sleutelwoorden binnen de externe verslaggeving. Dit betekent dat een verkeerde waardering een negatief kostenaspect met zich meebrengt, want per slot van rekening stelt u een extern verslag op voor de financierbaarheid van uw onderneming, de belastingdienst en/of andere externe belanghebbenden die uw (werk)kapitaalpositie beïnvloeden. In hoofdlijnen wordt een IFRS project als volgt opgezet. Zie ook: Programma om zelf IFRS te implementeren met maximale zekerheid en tegen de laagste kosten.

Verkenning van uw financiële positie aan de hand van financiële kengetallen

Impact analyse van welke gevolgen IFRS heeft op uw:

 • Financiële rapportage;
 • Interne processen en systemen;
 • Het bedrijfsmanagement;
 • De communicatie over de veranderingen;
 • Het management van de invoering (multiprojectomgeving);
 • De invloed van IFRS op uw financiering en het bankrelatiemanagement.

Het resultaat hiervan is een gedegen inzicht in de gevolgen van IFRS inclusief de implicaties die Basel II voor u kan hebben.

Verdieping interne processen en systemen en opstellen IFRS projectplan en kosten batenanalyse

Aan de hand van de impactanalyse kan worden besloten of en wanneer men IFRS wil invoeren. In deze volgende fase wordt de impactanalyse van IFRS op de interne processen en systemen verdiept. Nu wordt duidelijk hoe gecompliceerd de invoering technisch gesproken kan worden. Aan de hand hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt wie welke werkzaamheden kan uitvoeren en kan een projectplan worden opgesteld die inzicht verschaft in de doorlooptijd, de belasting voor de organisatie, de kosten, enz.

Vernieuwing balans en winst- en verliesrekening en inzicht in feitelijke vermogensveranderingen

Aan de hand de gevonden wijzigingen op de financiële rapportage kan een eerste inschatting worden gemaakt over de vernieuwde balans en winst- en verliesrekening. U krijgt nu een voorlopig inzicht in de feitelijke veranderingen. Aan de hand hiervan kunnen ook de invloeden op de kredietwaardigheid nader worden geanalyseerd. Men zou dit ook een impact analyse kunnen noemen van de te verwachten rating. 

Meer over de invulling van deze fase kunt u nalezen in onze publicatie: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan.

Uitvoering van een Basel II pre rating

Pre rating op basis van soortgelijke Standard & Poor rating

Voor de uitvoering van een pre rating wordt het programma
Pre-Rating gebruikt, dat exact de rating door banken simuleert. Dit programma vertoont ook veel gelijkenis met de methodiek die door Standard & Poor wordt toegepast. Een rating bestaat uit drie gedeelten.

 1. Een audit van het operationele risico.
 2. Een financiële analyse van de rapportage van de afgelopen twee boekjaren en het budget voor het lopende en volgende jaar. 
 3. En een branche analyse.

Questionnaire en financiële analyse en planning

De questionnaire behorende bij het programma Pre-Rating is geïntegreerd met de RapidScan. De vragen hebben betrekking op de bedrijfsvoering en bestrijken de volgende gebieden. 

 • Management;
 • Controlling;
 • Ondernemingsstrategie;
 • Productie en / of leveringsprocessen;
 • Ondernemingsrisico’s.

Naast de vragen over de bedrijfsvoering maakt een financiële analyse deel uit van het onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de vernieuwingsslag bij het IFRS project. De financiële analyse wordt uitgevoerd aan de hand van zowel de huidige rapportage grondslagen als die van IFRS. Op deze wijze wordt de invloed van IFRS op de bancaire kengetallen inzichtelijk gemaakt.

Branche analyse, risico inventarisatie en rating rapport

De derde bouwsteen van de rating is de brancheanalyse. Dit is wellicht het meest unieke deel van het Pre-Rating programma. De brancheanalyse database wordt samengesteld uit diverse statistische bronnen. Aan de hand van het operationele risico, de financiële analyse en deze brancheanalyse database wordt een inschatting gemaakt van het kredietrisico. De risico factor wordt uitgedrukt in de rating schaal van Standard & Poor AAA tot en met CCC.

MKB bedrijven betalen gemiddeld 40% teveel aan bankkosten

Het rating rapport maakt exact inzichtelijk in welke mate welke punten tot een eindoordeel hebben geleid. Deze gedetailleerde uitwerking is van belang voor de afstemming met de bank over hun uitkomst en dient tevens als basis voor te nemen maatregelen ter verbetering van de rating. Wij tekenen hierbij aan dat een verbeteringsprogramma van de rating geen sinecure is. Implementatie van met name de operationele componenten en structurele verlaging van de rating is niet iets wat u binnen een maand realiseert. Dit betekent dat invloed op de rating van de bank op de korte termijn alleen door een vergelijking van de uitwerking kan geschieden. Dit biedt echter wel besparingsmogelijkheden op de korte termijn aangezien:

80% van de MKB bedrijven gemiddeld 40% teveel aan bankkosten betaalt

Extern advies bij IFRS en Basel 2 loont

Een IFRS conversie is niet iets wat u binnen een kort tijdsbestek realiseert en het verdient uit kostenoogpunt en betrokkenheid van de organisatie geen aanbeveling om het project geheel door een externe partij te laten managen. Zie ook: Mogelijkheden en consequenties IFRS snel inzichtelijk met IFRS diagnosescan.

Externe ondersteuning en coaching moet niet de plaats van uw accountant of uw financiële staf innemen, maar complementair functioneren. Ervaring en unieke tools die gespecialiseerde partijen bieden garanderen een veilige weg naar IFRS en indien u zij dit combineren met een direct te realiseren bankkostenverlaging, dan is een deel van uw kosten direct terugverdiend.

Wilt u meer weten over het direct verlagen van uw bankkosten in combinatie met een inschatting van de impact van IFRS en Basel 2 binnen uw organisatie, vul dan het reactieformulier in.

Artikel downloaden

Aanpak en tools om IFRS implementatie en Basel II te combineren.pdf
(Aanpak en tools om IFRS implementatie en Basel II te combineren.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina