Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Beveiliging bedrijf: Hoezo schadeverzekering bij diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?

Inhoudsopgave:

 1. Vertrouwt u op uw verzekering bij schade door diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?
 2. Wat zijn uitgangspunten bij veiligheid en beveiliging
 3. Onnodig investeringen in beveiligingscamera’s, sloten …
 4. Goede beveiliging is management werk
 5. Organisatorische maatregelen bij beveiliging effectiever en goedkoper dan elektronische oplossingen
 6. Procesbeheersing bij veiligheidszorg ontbreekt
 7. Mogelijkheid tot uitbesteden van beveiliging voor diefstal, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten
 8. Preventief beleid vermindert hulpverlening
 9. Goede beveiliging betekent deskundige organisatie
   

Vertrouwt u op uw verzekering bij schade door diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?

Veel ondernemingen worden op diverse manieren geconfronteerd met onveiligheid. Bedrijven lopen in toenemende mate op tegen beveiligingszaken zoals:

 • Verzekeraars, d.w.z. het afsluiten en onderhandelen over verzekeringspolissen;
 • Wetgeving met vergunningen, zoals gebruikersvergunning;
 • Criminele gebeurtenissen: zoals diefstal (insiders en/of outsiders), brandstichting, fraude;
 • Bemoeienis eigen personeel door tussenkomst van een medezeggenschapscommissie.

Door deze veiligheidsproblematiek komt men tot het besef dat private bezit goed moet worden beveiligd om calamiteiten zoveel mogelijk uit te sluiten, want door het ontbreken van adequate beveiliging kan een gedeelte van de opbrengst op pijnlijke wijze verloren gaan.
De aanpak kan in de vorm zijn van beveiliging van gebouwen of het organiseren van een bedrijfshulpverlening organisatie. Immers dekt uw verzekering de schade wel bij diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?

Figuur: Totale schade veroorzaakt door criminaliteit is 335 miljoen euro

Risico inventarisatie bij beveiliging is noodzaak

Het ontbreken van inzicht in de aanwezige risico’s, zoals bedrijfsinterne en externe criminaliteit, binnen de onderneming kan gevoelige verliesposten opleveren en de verzekerbaarheid van de organisatie aantasten of in ieder geval tot hogere verzekeringspremies leiden.
Vaak ontbreekt de kennis om een adequate beveiliging te realiseren vanwege het grote subjectieve aanbod van de beveiligingsmarkt. Dit alles gecombineerd met complexe regelgeving van de centrale/decentrale overheid, waarbij beveiligingsmaatregelen worden getroffen op basis van subjectief gevoel van veiligheid. De baat is dan vaak “peace of mind”.
De vraag die ondernemingen zichzelf moeten stellen is, op welke wijze beveiligingsmaatregelen dienen te worden getroffen die bescherming bieden tegen gebeurtenissen waarvan niet eens vaststaat of zij zich ooit zullen voordoen.
Uiteindelijk dient de winst van beveiliging en veiligheid voort te komen uit reductie van de risicokosten, waarbij risico inventarisatie bij beveiliging noodzaak is.

Kosten en baten van beveiliging vindt men terug in risicoreductie

Men gaat er steeds vanuit dat veiligheidskosten ten koste gaan van het bedrijfsresultaat. Het is in sommige gevallen moeilijk zelfs onmogelijk om de baten van sommigen veiligheidsmaatregelen in termen van geld te becijferen. Veiligheidsmaatregelen op basis van wettelijke regelingen hebben baat om een bestuurlijke boete te ontlopen, te voldoen aan verzekeringsvoorwaarden etc.
In vele andere gevallen echter zijn naast de kosten van veiligheid c.q. beveiliging ook de baten te becijferen. Door de risico’s waarvoor de veiligheidsmaatregelen gelden te kwantificeren, vervolgens het effect van de veiligheidsmaatregelen in te schatten en tenslotte het aldus gereduceerde risico nogmaals te kwantificeren, dient een saldo te ontstaan dat maakt dat de investering in de maatregelen gerechtvaardigd is. De baten van beveiliging zijn dan de bereikte risicoreductie, uitgedrukt in termen van geld.

Ideale schadeverzekering bij calamiteiten bestaat niet

Natuurlijk is het verzekeren bij verlies en/of schade een manier om de bedrijfsrisico’s over te dragen aan een verzekeraar, maar dat is niet het geval met alle risico’s. Schade door bedrijfsspionage, aantasting van het imago en verlies van intellectueel eigendom zijn bijvoorbeeld niet verzekerbaar en bovendien gelden bij tal van verzekerbare risico’s een aantal uitsluitingen. Bovendien dekt een verzekering in vrijwel alle gevallen slechts een gedeelte van de schade. Allerlei bijkomende kosten zoals, management aandacht, een aantal vormen van bedrijfsstagnatie en herinrichtingskosten blijven buiten beschouwing. Schadeverzekering is een belangrijk instrument voor de opvang van financiële schade, maar schadeverzekering is zelden een volledig sluitende oplossing. Het is evenwel verstandig om de effecten van verzekering in de financiële beschouwingen mee te nemen.

Wat zijn uitgangspunten bij veiligheid en beveiliging

Veiligheidsmanagement is erop gericht mogelijke bedreigingen te onderkennen en gepaste maatregelen te nemen. Het managen van veiligheid en beveiliging biedt de mogelijkheid toekomstige problemen voor te zijn. Bedreiging op gebied van veiligheid heeft altijd invloed op de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Figuur: Aspecten bij veiligheidsmanagement

Veiligheid personen, materieel en intellectueel bedrijfseigendom

 • Op het gebied van personen streeft zij met betrekking tot safety, gezondheid en welzijn naar optimale persoonlijke veiligheid.
 • Op het gebied van het stoffelijk (fysiek) bedrijfseigendom richt zij zich met betrekking tot security op optimale materiele beveiliging.
 • Op het gebied van het intellectueel bedrijfseigendom (informatie) richt zij zich met betrekking tot security op maximale informatiebescherming.

Risicomanagement zien als bedrijfsproces bij beveiligen bedrijf

Om te komen tot een acceptabele beheersing van de aanwezige risico’s dient in de aanpak een structuur te worden ontwikkeld waarbij een overzicht en stuurmogelijkheden aanwezig zijn voor het onderkennen van risico’s en het bedenken en invoeren van maatregelen daartegen.
Dit risicomanagement proces omvat de volgende stappen: bewustwording, visie ontwikkeling, besluitvorming, ontwerpen/bouwen, invoeren en evaluatie, zoals in de figuur aangegeven.

Figuur: bedrijfsproces risicomanagement

De fasen van “ontwerpen, bouwen en invoeren”, van maatregelen kan op zichzelf worden gezien als een verzameling van de “Organisatorische-, Bouwkundige- en Elektronische maatregelen (OBE-mix). Alleen met een eigen specialistisch karakter, leiden deze projecten er uiteindelijk toe dat een bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen die door het risicomanagement proces worden gesteld. De mate waarin de maatregelen (blijvend) voldoen aan deze (zich ook wijzigende) doelstellingen, wordt in de laatste stap “evaluatie”periodiek getoetst.

Veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie, nazorg/herstel

De veiligheidsketen is het organisatorische subproces binnen het risicomanagement proces van OBE-mix. Binnen elk bedrijfsproces op strategisch, tactisch en operationeel niveau dient de veiligheidsketen geborgd te worden. Deze veiligheidsketen betekent voor het risicomanagement proces het volgende:

Figuur: Veiligheidsketen in bedrijfsproces risicomanagement

Onnodig investeringen in beveiligingscamera’s, sloten …

Het facilitaire werkveld heeft een versnelde professionele ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger waren facilitaire processen nog losse taakgebieden met een sterk huishoudelijke inslag. In tijden van economische teruggang werd “Back to core business” in bedrijfsvoering steeds belangrijker.
Het resultaat hiervan is main contracting en Integraal Facility Management. De facilitaire manager is diegene die de facilitaire processen beheerst en aanstuurt maar geen specialist meer is op elk onderdeel van het facilitair management.
Vooral bij het onderdeel “Veiligheid” (safety, security) heeft deze dienstverlening zich verder ontwikkeld en zal het aanbod in de toekomst liggen in het toepassen van technische mogelijkheden. Hier openbaart zich een valkuil die opdrachtgevers vaak niet onderkennen. Lees ook het artikel: Managed ICT Services: Wat, waarom, wanneer en hoe?

Veiligheid door gebrek aan kennis overlaten aan leveranciers?

Als men op internet surft naar beveiligingsbedrijven zal men al snel terecht komen bij bedrijven die ingenieuze inbraakalarminstallaties, sloten, hekwerken, aanprijzen, de z.g. productleveranciers. Deze beveiligingsmarkt is ondoorzichtig en de rol van diverse partijen onduidelijk, waardoor het moeilijk is om als opdrachtgever de juiste keuze te maken.
Wanneer een potentiële opdrachtgever op zoek is naar veiligheid en beveiliging kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 1. Is de opdrachtgever op zoek naar specifieke producten of standaardoplossingen, dan is een productleverancier de juiste keuze als deze in staat is binnen uw bijzondere situatie mee te denken en de door u gewenste toegevoegde waarde kan leveren.
 2. Is de opdrachtgever op zoek naar een veiligheidsoplossing en niet speciaal een product, dan kan de productleverancier weinig betekenen voor de opdrachtgever omdat de leverancier zijn product nu eenmaal wil verkopen als oplossing.

Valkuil voor zoekers beveiligingsproducten bij leverancier

Een valkuil voor de grote groep van zoekers van beveiligingsproducten bij een leverancier zijn de kosten: het product, het installeren, het onderhoud en het abonnement op een particuliere alarmcentrale. Deze kosten zijn aanzienlijk en kunnen behoorlijk uiteenlopen, met als gevolg volledig onbegrip bij de klant.

Voorbeeld: Een opdrachtgever dient conform de verzekering zorg te dragen voor het plaatsen van een aantal camera’s op zijn privaat grondgebied. Hij vraagt een aantal offertes aan waaruit een prijsverschil te voorschijn komt van, € 14.000 tot € 40.000. Dit prijsverschil kan de opdrachtgever door het ontbreken van juiste voorlichting & onwetendheid over de typeringen en mogelijkheden niet begrijpen.

Een dergelijk praktijkvoorbeeld is aan de orde van de dag en het probleem hierbij is dat een productleverancier niet te onderscheiden is van een beveiligingspecialist, omdat beiden “adviseur” op hun kaartje hebben staan.
Veel beveiligingsadviseurs zijn verkopers van productleveranciers die slogans als “integrale Veiligheid”, “risicoanalyses” of “beveiligingsplannen” gebruiken als marketing georiënteerde instrumenten.

Juist bij veiligheid en beveiligen weten wat u als klant wilt

Om dit uit de weg te gaan dient een opdrachtgever zelf na te gaan wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid. Deze opdrachtgever zal zichzelf de vragen moeten stellen:

•? Wat voor beveiliging heb ik nodig?
•? Wie kan een oplossing bieden voor mijn veiligheidsprobleem?
•? Hoe en tegen welke kosten?
•? Wanneer en onder welke voorwaarden?
•? Wie controleert de veiligheidsdienst?

Als u deze zaken helder voor ogen heeft, dan pas dient u als klant open te staan voor onafhankelijk advies, waarbij een gedegen risicoanalyse wordt vertaald naar een goed doordacht beveiligingsplan en waarin de risicoscenario’s zijn gekoppeld aan een balans van Organisatorische-, Bouwkundige- en Elektronische maatregelen (OBE-mix).
Het laatstgenoemde punt van controle is belangrijk, omdat u van een leverancier altijd kunt eisen dat het veiligheidspakket wordt gecontroleerd door een neutrale partij.

Goede beveiliging is management werk

Werknemers verwachten dat het bestuur zorgdraagt voor een beleid dat veiligheid waarborgt en risico’s zoveel mogelijk uitbant. Helaas is dit geen garantie want kernprobleem is dat veiligheid vaak haaks staat op andere primaire doelstellingen van de onderneming. Zo kan strikte nadruk op veiligheid een sta in de weg zijn voor winst en continuïteit van de onderneming.
Met andere woorden; economische belangen kunnen veiligheidsaspecten in de onderneming naar de achtergrond dringen.

Management dient veiligheidsniveau voor bedrijf te bepalen

Om onveiligheid in al haar facetten tegen te gaan, is het noodzakelijk dat het management vastlegt naar welk veiligheidssituatie men wil streven en welk veiligheidsniveau voor de onderneming gewenst is.
Voordat het management van een onderneming overgaat tot risicomanagement beleid dienen een aantal vragen te worden beantwoord:

•? Welke doelstellingen heeft de onderneming/instelling met haar risicomanagement beleid (missie/visie);
•? Door welke maatregelen kunnen risico’s zelf worden gedragen, verzekerd, overgedragen of verminderd worden (toelaatbaarheid verstoring);
•? Hoe risicomanagement uitbalanceren zodat beoogde doelstellingen worden bereikt, rekening houdend met algemene onderneming doelstellingen en uitkomsten van risicoanalyse.

Figuur: Relatie tussen veiligheid en presteren onderneming

Verder dient het bestuur van een onderneming ermee rekening te houden dat een risico inventarisatie een tijdelijk beeld oplevert. Een risico-inventarisatie is een dynamisch proces en zeker niet iets eenmaligs. Het inventariseren van risico’s is een continu proces gestructureerd door middel van periodieke herhalingen (first & Second party) om voortdurend wijzigende omstandigheden voor te zijn.

Vaardigheden en kunde facility manager belangrijk bij beveiligen

Veiligheid is ook zorg voor de kwaliteit van werkomstandigheden van medewerkers en derden van een onderneming. In dit verband geldt de vraag wat een onderneming in casu de facility manager kan, wil en mag en moet doen om de zorg voor veiligheid van de organisatie te vergroten. Het kunnen omgaan met veiligheidszorg zal sterk worden bepaald door de kennis, vaardigheden, kunde en ervaring van de facility manager. De drijvende kracht wordt voor een groot deel bepaald door het aspiratieniveau van de facility manager. Is hij bereid zijn nek uit te steken om voor veiligheid en beveiliging te gaan ook als het hoger management hierin niet is geïnteresseerd en beveiliging traditioneel geldt als sluitpost?

Veiligheid als kwaliteitsaspect helder maken voor organisatie door middel van maincontracting

Veiligheid is een kwaliteitsaspect van de organisatie dat meer dan bijzondere aandacht verdient, niet alleen vanwege calamiteiten voorkomen maar ook door betere naamsbekendheid (intern/extern) op langere termijn.
Voor het creëren van security awareness bij het hogere management, dient de facility manager de veiligheidskosten inzichtelijk te maken om zodoende draagvlak te ontwikkelen voor verdere implementatie van de veiligheidsvoorzieningen.

Figuur: Inschatten kans op schade

Het berekenen of inschatten van de kans op een grote schade, waarvan de waarschijnlijkheid klein is, levert de grootste problemen op. We spreken dan van een kleine kans op grote schade en door die kleine kansfactor is de voorspelbaarheid van het risico laag.
Om toch tot een voor het bestuur aanvaardbare kansinschatting te komen van geïnventariseerde risico’s kan bovenstaande methode een hulpmiddel zijn om tot kostenbesparing te realiseren.
Door gebruik te maken van de formule R=KxE, (Risico = Kans x Effect)
Kans (= meetbare kans om aan te geven dat een bedreiging die leidt tot schade c.q. letsel) maal Effect (=de mate van de dreigende gebeurtenis) levert bovengenoemde indeling de volgende mogelijke risicoscores op.

In een maincontract moeten deze zaken voor u transparant worden gemaakt en toegelicht. Immers op basis van deze risico’s wordt uw beveiliging gemanaged. Voor meer informatie over maincontracting, vul het reactieformulier in.

Organisatorische maatregelen bij beveiliging effectiever en goedkoper dan elektronische oplossingen

Als management c.q. proceseigenaar over veiligheid blijft het altijd een keuze tussen: risico’s te vermijden, over te dragen, te verzekeren of zelf te dragen. Een belangrijk aspect is de financiële consequentie. Bij het kiezen van een productleverancier soms door een verzekeringsinspecteur wordt een redelijke calamiteitenbalans vaak over het hoofd gezien. Met andere woorden; door het treffen van organisatorische maatregelen kunnen de kosten voor bouwkundige en/of elektronische maatregelen worden voorkomen.

Zie onderstaand grafieken:

Figuren: Relatie maatregelen, kosten en effect beveiliging

Procesbeheersing bij veiligheidszorg ontbreekt

Een bestaansreden van facility management is de toename van het gebruik van technologie bij ondersteunende diensten. Daarbij verschuift het afbreukrisico naar de facility manager die dit risico wil beperken door synergetische effecten (het geheel is meer dan de som der delen) en door het inbrengen facilitaire knowhow. Het kernproces wordt daarbij steeds afhankelijker van het voorwaardenscheppende facilitair proces. Met name geldt dit voor veiligheidszorg.
Toenemende technologiesering van veiligheidszorg en nieuwe integrale toepassingsmogelijkheden vergt van het management de nodige expertise.
Binnen de meeste ondernemingen is het structureren en implementeren van veiligheid geen probleem, maar procesbeheersing van veiligheidszorg management wordt vaak verwaarloosd. Te makkelijk denkt men aan de gestelde normen (NEN, PKVW, BORG) te voldoen.

Te makkelijk denken bedrijven aan NEN, PKVW of BORG te voldoen

Procesgericht veiligheidsmanagement dient continu te worden doorlopen om de betreffende processen beheersbaar te laten verlopen. Het succes van deze aanpak bepaalt de noodzaak voor ondernemers. Vaak ontbreekt binnen de managementcyclus de check van toetsing/evaluatie beleid en daarbij de act van aanpassen/bijsturen processen. In de praktijk houdt dit in dat functionarissen binnen ondernemingen hooguit in deeltijd iets doen aan veiligheidszorg, waarmee de deur naar dure elektronische beveiliging onnodig wordt opengezet.

Mogelijkheid tot uitbesteden van beveiliging voor diefstal, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten

Een mogelijkheid om bovenstaand probleem op te lossen is het uitbesteden beveiliging. Deze keuze kan goed uitkomen omdat toenemende concurrentiedruk uw onderneming noodzaakt om kosten permanent onder controle te houden. Het outsourcen van veiligheidsactiviteiten of van een deel daarvan is dan vaak een goede weg om een verantwoorde kostenbesparing te realiseren. Lees ook het artikel: Outsourcing betekent ook kostenbesparing. Deskundigheid van een externe partij staat dan borg voor een ongestoorde en efficiënte continuïteit van bedrijfs- en veiligheidsprocessen.

Voordelen van outsourcen beveiliging

•? Kostenbesparing
•? Kortingen op uw verzekeringpremies
•? Meer aandacht voor core business
•? Beheersbaarheid van de complexiteit van regelgeving
•? Meer controle, minder zorgen

Voorbeeld uitbesteden controle en beheer van beveiliging

Een hotel accommodatie heeft de grootste moeite om conform de Arbo wet de bedrijfshulpverlening wetgeving na te komen en met de controle door de brandweer. Het uitbesteden van controle en beheer beveiliging betekent voor het hotel concreet:

•? 24 uur bereikbaar telefonisch advies (ook via E-mail)
•? Gratis risico inventarisatie en evaluatie BHV
•? Het houden van een bedrijfshulpverlening Audit (1x per jaar)
•? Het opstellen van BHV procedures
•? Beheren van het opleidingprogramma
•? Het beheren van de technische brandveiligheidinstallaties
•? Het houden van BHV oefeningen
•? Toetsing van BHV offertes
•? Aanspreekpunt voor de brandweer of overige instanties

Wilt u meer weten over deze wijze van controle & beheer uitbesteden van beveiliging met minder zorgen over uw veiligheidsmaatregelen, dan kunt u uw vragen stellen via het reactieformulier.

Preventief beleid vermindert hulpverlening

Beveiliging binnen het publieke domein (openbare weg) vindt nog steeds plaats op de conservatieve wijze zoals men tien jaar geleden is gestart. Ondernemers participeren mee in collectieve beveiliging en betalen naar rato hieraan mee. De uitvoerder heeft als primair belang om vanuit de collectieve kapstok beveiligingscontracten af te sluiten met private ondernemingen.
Door deze werkwijze wordt de collectieve beveiliging binnen het publieke domein verwaarloosd en de kreet “rondjes rijden rond de kerk” is geboren.
Iedere ondernemer herkent de kreten; “Als je ze nodig hebt zijn ze er niet” of “De hulpdiensten waren er eerder dan de beveiliging”.

Onderstaand overzicht geeft een kostenoverzicht van een brandscenario opgemaakt om inzicht te krijgen in directe en indirecte kosten van een brand met een omslagpunt naar een onbeheersbaar scenario.

Belangrijk is op welk moment de bedrijf hulpverlening kan ingrijpen. Als dat door goede organisatie is na punt drie, en de brand wordt met succes bestreden, dan zijn alle schadekosten vanaf punt vier (zijnde € 346.000,00) ineens baten geworden!

Goede beveiliging betekent deskundige organisatie

Wanneer een deskundige organisatie de beveiliging heeft afgestemd op zijn
bedrijfsprocessen en rekening heeft gehouden met een risico- en daderprofiel en deze heeft vastgelegd in een beveiligingsorganisatie levert dit onderstaande voordelen op:

 • De aanwezigheid van een goede beveiligingsinfrastructuur zodat het personeel en overige personen in een veilige omgeving kunnen werken c.q. zaken doen met intern en extern gunstige naamsbekendheid.
 • Een goede beveiligingsinfrastructuur die optimaal reageert op in- en externe omstandigheden. (criminaliteit)
 • Een beveiligingsvisie voor het in- en externe personeel (security awareness).
 • Een proceseigenaar die op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen op beveiligingsgebied en contactpersoon is naar externe organisaties zoals politie, brandweer, verzekering enz. Uitbesteden van de controle & beheer veiligheidsdienst zorgt voor gewenste objectiviteit! Neutrale monitoring veiligheidsmaatregelen kan altijd als eis gesteld worden naar een leverancier.
 • Het opstellen van Security jaarplan met het vaststellen van doelstelling(en) voor de komende periode.
 • Het opstellen van “Succesbepalende Factoren” (SBF’s) inclusief prestatie indicatoren op welke wijze de security performance (security Thermometer) kan worden gemeten.
 • Bij een professionele beveiligingsorganisatie is de kans groter te integreren in het bedrijfsproces van de organisatie.
 • Bij een professionele beveiligingsorganisatie kan het personeel worden gestimuleerd om risico’s als normaal element van het bedrijfsproces te zien en deze zichtbaar te maken. Juist met betrokkenheid van eigen personeel wordt de halve slag gewonnen.
 • Beveiligingsmanagement kan leiden tot nieuwe verbanden om de juiste relaties te leggen (contracten) met aandacht voor de beheersing van nieuwe risico’s.
 • Doormiddel van beveiligingsmanagement kan de proceseigenaar beter voorbereid zijn op ongewenste gebeurtenissen.
 • Door goed doordacht beveiligingsmanagement wordt de belangrijkste bezitting een organisatie (reputatie) beschermd, waardoor de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd.

Voor vragen of meer informatie over beveiliging van uw bedrijf kunt u vrijblijvend contact maken via het reactieformulier.

Artikel downloaden

Beveiliging Dekt uw verzekering wel de kosten.pdf
(Beveiliging Dekt uw verzekering wel de kosten.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina